Skip to content

Datganiadau'r Cabinet 2017

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Datganiadau'r Cabinet.

Datganiad Ysgrifenedig - Buddsoddi mewn gweithlu gofal iechyd cynaliadwy

22/12/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Llywodraeth Leol Terfynol 2018-19

20/12/17
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Prosiect Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd

20/12/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad a’r Safonau’r Gymraeg: Rheoliadau ar gyfer Cyrff yn y Sector Iechyd

20/12/17
Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Dros Dro yr Heddlu 2018-19

19/12/17
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Derfynol 2018-19 – Cyllideb Newydd i Gymru

19/12/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ar weithredu Fframwaith Gwasanaeth Nyrsio mewn Ysgolion (2017) yng Nghymru

19/12/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru

18/12/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Gymraeg mewn Addysg: Cynllun gweithredu 2017-21

18/12/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar y Cynnig Gofal Plant ar gyfer Cymru

15/12/17
Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun y gweithlu Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar

15/12/17
Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gweledigaeth ar gyfer Trafnidiaeth  y Gogledd

14/12/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghori ar Gynigion Deddfwriaethol i Fwrw Ymlaen â Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy

14/12/17
Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwahoddiad i Awdurdodau Cynllunio Lleol baratoi Cynllun Datblygu Strategol

14/12/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfodol Cyflog ac Amodau Athrawon

14/12/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Arddangosfeydd Teithiol i Anifeiliaid

14/12/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - y Rhaglen Ddatgarboneiddio a Chynhadledd y Partïon (COP23) UNFCCC, Bonn

14/12/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit

14/12/17
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwerthusiad o'r Grant Datblygu Disgyblion (Amddifadedd)

13/12/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - JMC (EN)

13/12/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) 2017

13/12/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trydydd adroddiad blynyddol Gweinidogion Cymru ar weithredu Rhan 2 (Cyllid) o Ddeddf Cymru 2014

13/12/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghori ar Barthau Perygl Nitradau

13/12/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad y Panel o Arbenigwyr Addysg Rhyw a Pherthnasoedd

13/12/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gweithio’n effeithiol mewn partneriaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr: newid arfaethedig i ffin y byrddau iechyd

13/12/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Torri trethi ar gyfer busnesau bach: cynllun rhyddhad ardrethi parhaol i fusnesau bach ar gyfer Cymru

13/12/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gosod targedau ar gyfer dileu TB

12/12/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Ddedfryd am achosi creulondeb i anifeiliaid

12/12/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Buddsoddi mewn gweithlu gofal iechyd cynaliadwy

12/12/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Cysylltu Cymru, agwedd strategol tuag at Drafnidiaeth

12/12/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Gweithio Gyda'n Gilydd i Greu Cymunedau Mwy Diogel

12/12/17
Alun Davies AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Llafar - Y Cynllun Gweithredu Economaidd

12/12/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i adroddiad grŵp gorchwyl a gorffen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg ôl-16 i’r dyfodol

12/12/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ffyniant i Bawb: y Cynllun Gweithredu ar yr Economi

11/12/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfraddau a bandiau’r dreth trafodiadau tir

11/12/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyngor Prydeinig-Gwyddelig

11/12/17
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gweithredu'r system anghenion dysgu ychwanegol newydd yng Nghymru

11/12/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad llywodraeth lleol

08/12/17
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Buddsoddi mewn gweithlu gofal iechyd cynaliadwy

08/12/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

07/12/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio Ymgynghoriad Cyhoeddus Cynllun Morol cyntaf Cenedlaethol Cymru

07/12/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth â Qatar  

06/12/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

06/12/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymatebion i'r ymgynghoriad ar y cynigion i ddatblygu Deddf ar ddehongli deddfwriaeth Cymru

06/12/17
Jeremy Miles, Cwnsler Cyffredinol Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cadeirydd Tirweddau’r Dyfodol Cymru

06/12/17
Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfrifon Banc Prosiectau

06/12/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymrwymiad “Symud Cymru Ymlaen” i gynyddu'r cyfalaf y gall pobl sy’n derbyn gofal preswyl ei gadw – cynnydd arall  

06/12/17
Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus – Yr ymateb i'r ymgynghoriad

05/12/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfodol Byd-eang - dwy flynedd ers dechrau ein cynllun

05/12/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Fframwaith ar gyfer Gweithredu Addysg Heblaw yn yr Ysgol

04/12/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb y Prif Weinidog i Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2016-17 ar ran Llywodraeth Cymru

30/11/17
Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ffioedd a godir ar denantiaid yn y Sector Rhentu Preifat

30/11/17
Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Blynyddol Cynllun Partneriaeth Llywodraeth Leol 2016-2017

29/11/17
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cefnogaeth gyhoeddus i ddatblygiadau ynni gwynt ac ynni solar

29/11/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Gwella Canlyniadau ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal

28/11/17
Huw Irranca-Davies, Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - A465 Adran 2 - canfyddiadau'r adolygiad o'r prosiect masnachol

27/11/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf ar raglen Dysgu yn y Gymru Ddigidol

27/11/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymru: Gwlad sy’n Cefnogi Gofalwyr

24/11/17
Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynghorydd Annibynnol ar Cod Y Gweinidogion

23/11/17
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dileu Ffioedd Llywodraeth Leol am Gladdu Plant

23/11/17
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Data UCAS ar ystadegau ceisiadau, dyddiad cau 15 Hydref

22/11/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i Gyllideb yr Hydref Canghellor y Trysorlys 2017

22/11/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am Gyngor Sir Powys

21/11/17
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Huw Irranca-Davies, Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant
 

Datganiad Llafar - Dyfodol Cadw

21/11/17
Dafydd Elis-Thomas, Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoleiddio gwasanaethau o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

21/11/17
Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ail Gyfran y Dyraniadau ar gyfer y Gronfa Datblygu Porthladdoedd 2017/18

21/11/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyngor Prydeinig-Gwyddelig

21/11/17
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Defnyddio profion fforensig ar wallt i ganfod cyffuriau ac alcohol, mewn achosion gofal ac amddiffyn plant

21/11/17
Huw Irranca-Davies, Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf ynghylch y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

20/11/17
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwlad Gwlad - Hyfforddi Gweithio Byw: Diweddariad ar hyfforddi ymarferwyr cyffredinol

20/11/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad â Sefydliad Masnach y Byd, Geneva

17/11/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi Prif Weithredwr Addysg a Gwella Iechyd Cymru  

17/11/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhoi systemau draenio cynaliadwy ar waith ar ddatblygiadau newydd

16/11/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cydweithrediad Ewropeaidd Tu Hwnt i Brexit

16/11/17
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ein Cymoedd, Ein Dyfodol: Cynllun Cyflawni

16/11/17
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad cryno ar yr ymgynghoriad – Papur Gwyn Diwygio Llywodraeth Leol: Cadernid ac Adnewyddiad

16/11/17
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfodol Swyddogaethau Coedwigaeth ar y Cyd ledled Prydain

16/11/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynyddu Ôl-osod i Arbed Ynni yng Nghymru a’i wneud ar Raddfa Fwy

16/11/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig a Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio.
 

Datganiad Ysgrifenedig - Protocol Dŵr

16/11/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Protocol Dŵr

16/11/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfarniad y Goruchaf Lys ym mater y Scotch Whisky Association ac eraill yn erbyn yr Arglwydd Adfocad ac un arall

15/11/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Parodrwydd ar gyfer y Gaeaf

15/11/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am y Diwydiannau Creadigol yng Nghymru

15/11/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth a’r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar wybodaeth asesiadau athrawon

14/11/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cofio ein Lluoedd Arfog - anrhydeddu aberth y gorffennol a chefnogi cymuned y Lluoedd Arfog

10/11/17
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

10/11/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr wybodaeth ddiweddaraf am gaffael gwasanaethau rheilffyrdd Cymru a'r Gororau a chwmni gweithredu a phartner datblygu'r Metro

09/11/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Astudiaeth ar Gydnerthedd yr A55

09/11/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad gan yr Awdurdod Meinweoedd Dynol ar arolygiad o gyfleusterau corffdy Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

08/11/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Newidiadau gweinidogol

03/11/17
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwneud Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2017

03/11/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi’r Canllawiau Statudol ar gyfer Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

02/11/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Plant yng Ngwarchodaeth yr Heddlu yng Nghymru

31/10/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr wybodaeth ddiweddaraf am gaffael gwasanaethau rheilffyrdd Cymru a'r Gororau a chwmni gweithredu a phartner datblygu'r Metro

31/10/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Llywodraeth Leol Diwygiedig 2017

27/10/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trefniadau partneriaeth effeithiol ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr: newidiadau arfaethedig i ffiniau'r bwrdd iechyd

27/10/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliadau â Brwsel a Helsinki

25/10/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Llafar -  Y wybodaeth ddiweddaraf am drafodaethau Brexit

24/10/17
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar - Y Rhaglen Tai Arloesol

24/10/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Llafar - Recriwtio Athrawon

24/10/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

24/10/17
Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynigion Manwl y Gyllideb Ddrafft 2018-19

24/10/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Negodiadau Cydbwyllgor y Gweinidogion ar yr Undeb Ewropeaidd

24/10/17
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

23/10/17
Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Buddsoddi mewn Adfywio a Dargedir

20/10/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ysgrifennydd y Cabinet yn cymeradwyo’r Cynllun Morol Cenedlaethol drafft hwn i Gymru

19/10/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad o Fwriad – Defnyddio data iechyd a gofal yn well er mwyn darparu gofal diogel ac effeithiol a gwasanaethau effeithlon

19/10/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Blynyddol Teithio Llesol 2016/17

18/10/17
Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf o Ran Cyllid Myfyrwyr

18/10/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghori ar Ddiwygio'r System Apelau ar gyfer Ardrethi Annomestig yng Nghymru

17/10/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth diweddaraf am sefyll arholiadau TGAU yn gynnar

17/10/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

17/10/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant Cyngor Sir Powys – rhoi Hysbysiad Rhybuddio o dan Ran 8 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

17/10/17
Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Fframwaith Cynllunio'r GIG 2018/21

16/10/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyno Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

16/10/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 20 diwygiedig: Cynllunio a'r Gymraeg

12/10/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Setliad Llywodraeth Leol Dros Dro ar gyfer 2018-19

10/10/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Llafar - Ymgyngoriadau ar Deithio Rhatach ar Fysiau

10/10/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Llafar - Integreiddio a Gweithio mewn Partneriaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

10/10/17
Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Y Rhaglen Genedlaethol ar gyfer Gofal wedi'i Gynllunio

10/10/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Adolygiad Cyflym o'r Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg 2017-2020

10/10/17
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor yng Nghymru, 2018-19

09/10/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Buddsoddi mewn Hybu Cig Cymru i gyflwyno Rhaglen Datblygu Allforio Well

09/10/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwydrwydd Dyladwy Cylchffordd Cymru

06/10/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Gweithredu i Gymru i wella cysylltedd ffonau symudol

05/10/17
Julie James, Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Llafar - Y Rhaglen i Ddileu TB Buchol

03/10/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Ymateb Llywodraeth Cymru i'r Adolygiad Annibynnol o Chwaraeon Cymru

03/10/17
Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Cyllideb Ddrafft 2018-19

03/10/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Ddrafft 2018-19

03/10/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad Annibynnol o'r Sector Cynghorau Cymuned

29/09/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr wybodaeth ddiweddaraf parthed y System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

29/09/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trwydded forol ar gyfer cael gwared ar ddeunydd a garthwyd wedi adeiladu Hinkley Point C

29/09/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o'r systemau ar gyfer monitro a gwella effeithiolrwydd addysg ôl-orfodol yng Nghymru

29/09/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am Fasnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau

29/09/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad Ymchwil ar Ddulliau Awdurdodau Lleol o Adennill Dyledion y Dreth Gyngor

28/09/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymchwil ar Ymestyn Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr

28/09/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad Terfynol y Gwerthusiad o’r Rhaglenni Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol

28/09/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Ynni

26/09/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol 2017-2020  

26/09/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Cynigion Trafnidiaeth ar gyfer Glannau Dyfrdwy  

26/09/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Llafar - Addysg yng Nghymru: Ein Cenhadaeth Genedlaethol - Cynllun Gweithredu 2017-2021

26/09/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Menter Gydweithredol Ystad Sector Cyhoeddus Cymru – peilot Cwm Taf

25/09/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Darparu ar gyfer anghenion emosiynol ac iechyd meddwl pobl ifanc mewn ysgolion

25/09/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Addasu'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru

21/09/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am Tata Steel

20/09/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Llafar -  Cynllun Gweithredu Cymru ar Reoli Tybaco 2017-2020 (Cymru) – flwyddyn yn ddiweddarach

19/09/17
Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ffyniant i bawb − y strategaeth genedlaethol : amcanion llesiant Llywodraeth Cymru (2017)

19/09/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Llafar - Brexit a Thegwch o ran Symudiad Pobl

19/09/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Llafar -  Bil yr UE (Ymadael)

19/09/17
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar - Ffyniant i Bawb – y Strategaeth i Gymru

19/09/17
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

19/09/17
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

18/09/17
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dysgu o'r adolygiad a gynhaliwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg i achos Kris Wade

15/09/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i’r Ymgynghoriad ar Ddiwygio Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig

14/09/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Treialu rôl Rheolwyr Busnes ar gyfer Ysgolion

14/09/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfodol Gwaith Teg i Gymru

13/09/17
Julie James, Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gaeaf 2016/17 – Gwerthusiad o Gadernid y Gwasanaethau Iechyd a Gofal

08/09/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Brexit a Thegwch o ran Symudiad Pobl

07/09/17
Carwyn Jones, Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Newyddion Diweddaraf am Dŵr Grenfell - Profion ar Raddfa Fawr, 5 i 7

04/09/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar y Rhaglen Cefnogi Pobl

31/08/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymchwiliad Llywodraeth y DU i Waed Wedi’i Heintio

25/08/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwella gwasanaethau hunaniaeth o ran rhywedd Cymru

25/08/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymestyn y cyfnod ymgynghori - Bwrw ymlaen â rheoli adnoddau naturiol Cymru yn gynaliadwy  

23/08/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad ar Ffliw Tymhorol 2016-17 a chynlluniau ar gyfer 2017-18

22/08/17
Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi'r Polisi Adnoddau Naturiol

21/08/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dogfennau Llywodraeth y DU – Brexit

18/08/17
Carwyn Jones, Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Cynllun Gweithredu Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru ar gyfer 2017/18

14/08/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Profion ar raddfa fawr – Mwy o ganlyniadau profion diogelwch tân cladin adeiladau

11/08/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfarniad y Goruchaf Lys: "R (ar gais UNISON) (Apelydd) v Yr  Arglwydd Ganghellor (Ymatebydd) [2017] UKSC 51"

10/08/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Aelodau Bwrdd Chwaraeon Cymru

09/08/17
Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Papur Gwyn – Taro’r cydbwysedd iawn: cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg

09/08/17
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i argymhelliad cwmni ynni

07/08/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad Brys Aled Roberts o’r Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017-2020

04/08/17
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Profion ar raddfa fawr ar ddiogelwch tân cladin adeiladau

03/08/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Grwp Cynghori ar Ddiogelwch Tân

28/07/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynghorwyr Arbennig

26/07/17
Carwyn Jones, Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grŵp gorchwyl a gorffen i adolygu gweithgareddau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol: Adroddiad terfynol

25/07/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Darparu toriad treth i fusnesau bach – ymgynghori ar gynllun rhyddhad ardrethi parhaol newydd i fusnesau bach yng Nghymru

21/07/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grŵp Gorchwyl a Gorffen i ystyried sefydlu Cofrestr ar gyfer Pobl sy’n Cam-drin Anifeiliaid

20/07/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth y DU ar fuddsoddi mewn seilwaith rheilffyrdd ar gyfer 2019-2024

20/07/17
Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodi Cadeirydd Bwrdd Hybu Cig Cymru

20/07/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyrannu Cyllid y Gronfa Datblygu Porthladdoedd 2017/18

20/07/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Fframwaith Cenedlaethol y Gwasanaethau Tân ac Achub – Adroddiad Diweddaru

20/07/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig -  Y Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd y De – Ein Cymoedd, Ein Dyfodol

20/07/17
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ardaloedd Menter

19/07/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Papur Gwyn ar gynigion ar gyfer Bil newydd ar y Gymraeg

19/07/17
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar ffioedd a godir ar denantiaid yn y sector rhentu preifat

19/07/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Chwaraeon Cymru – Adroddiad Annibynnol

19/07/17
Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymestyn y Rhaglen Prentisiaeth Iau

19/07/17
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) –Ymgynghoriad ar y ddogfen ddrafft ‘Gwybodaeth i Denantiaid Landlordiaid Cymdeithasol’

19/07/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trefniadau Uwchgyfeirio ac Ymyrryd GIG Cymru

18/07/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Addysg a Hyfforddiant Meddygol yn y Gogledd

18/07/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Diwygio Llywodraeth Leol

18/07/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i Drychineb Tŵr Grenfell: Diweddariad Pellach

18/07/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Llafar - Banc Datblygu Cymru

18/07/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Llafar - Caffael Gwasanaethau Rheilffyrdd a'r Metro

18/07/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad ar grynodeb o’r ymatebion i’r alwad am dystiolaeth: Paratoi ar gyfer Bil y Gymraeg

18/07/17
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Ddiwygio Etholiadol

18/07/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Asesu ar gyfer Dysgu

17/07/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Arddangosfeydd Teithiol o Anifeiliaid

17/07/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

13/07/17
Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Nodi blwyddyn ers cyhoeddi Adroddiad Arsylwi Terfynol Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

12/07/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mynediad diawdurdod at ddata Landauer

12/07/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am sicrhau proses graffu a chynhyrchu annibynnol ar gyfer rhagolygon refeniw trethi datganoledig

11/07/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad interim yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol

11/07/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Cyflogadwyedd

11/07/17
Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am y Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd y De

11/07/17
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar - Strategaeth y Gymraeg

11/07/17
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Interim yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol

11/07/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Cymorth i Fyfyrwyr yn 2018/19 a Chyhoeddi Crynodeb o Ganlyniadau'r Ymgynghoriad ar Weithredu Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Diamond

11/07/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Arweinwyr Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol

11/07/17
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mesurau perfformiad newydd ar gyfer dysgu ôl-16

10/07/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Sgiliau Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad: mynediad Awdurdod Cyllid Cymru at bwerau troseddol i fynd i’r afael â throseddau’n ymwneud â threthi datganoledig

10/07/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sefydlu Addysg a Gwella Iechyd Cymru Y Diweddaraf

06/07/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cau swyddfeydd a Chanolfannau Gwaith yr Adran Gwaith a Phensiynau yng Nghymru

06/07/17
Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Darlun o Iechyd y Geg 2017 – Pydredd dannedd mewn plant 5 oed (2015-16)

06/07/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar weithredu’r fframwaith cyllidebu carbon o dan Ddeddf yr Amgylchedd: ein fframwaith cyfrifo

06/07/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb i Dŵr Grenfell: Diweddariad Pellach

06/07/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Problemau Cofnodion Cleifion GIG Lloegr

05/07/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Diweddariad ar Wasanaeth Braenaru 111 y GIG yng Nghymru

04/07/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Y Gronfa Triniaethau Newydd - Adroddiad Cynnydd

04/07/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Polisi a Deddfwriaeth yr Amgylchedd Hanesyddol

04/07/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Llafar - Y Wybodaeth Ddiweddaraf yn Dilyn y Tân yn Nhŵr Grenfell

04/07/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad â Gibraltar, 29-30 Mehefin 2017

04/07/17
Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad annibynnol o oblygiadau’r Rhaglen Diwygio Addysg o ran rôl Estyn yn y dyfodol

04/07/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grenfell Tower

03/07/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datblygiadau i Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru

03/07/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf ar Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Ysgolion Bach a Gwledig

30/06/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun ar gyfer Ataliad y Galon y Tu Allan i’r Ysbyty i Gymru

29/06/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad Papur Gwyn: Gwasanaethau sy'n Addas i’r Dyfodol, Ansawdd a Llywodraethiant ym maes Iechyd a Gofal yng Nghymru

28/06/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodiadau i Gyngor Partneriaeth y Gymraeg

28/06/17
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar - Cylchffordd Cymru

27/06/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Llafar - Y Rhaglen Lywodraethu

27/06/17
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Atodol 2017-18

27/06/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penderfyniad y Cabinet ar Gylchffordd Cymru

27/06/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyddiadau Tymhorau Ysgol 2018/19

26/06/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn diffiniad dros dro Cynghrair Rhyngwladol Cofio'r Holocost ar gyfer gwrthsemitiaeth

23/06/17
Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygu'r sector Cynghorau Cymuned

23/06/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cau Tesco House yng Nghaerdydd

22/06/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi 'Gwybodaeth a Chanllawiau ar Gam-drin Domestig: Diogelu Pobl Hŷn yng Nghymru’

22/06/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Digwyddiadau ar Gefnffyrdd Gogledd Cymru

21/06/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Taking Forward Wales’ Sustainable Management of Natural Resources - Papur Ymgynghoriad

21/06/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - TB Buchol

20/06/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Ymgynghoriad ar Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol

20/06/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Diogelwch tân yng Nghymru - y camau sy’n cael eu cymryd yn dilyn y tân yn Nhŵr Grenfell

20/06/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dehongli Cyfraith Cymru - ystyried Deddf dehongli i Gymru

19/06/17
Mick Antoniw, Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cracio’r Cod – Cynllun i ehangu clybiau codio ym mhob rhan o Gymru

19/06/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynghorydd Cenedlaethol Cymru ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, ffurfiau eraill ar Drais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol i gamu lawr.

16/06/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am Gynllunio Tymor Canolig

15/06/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoli ansawdd aer lleol yng Nghymru – canllawiau polisi

15/06/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Brexit a Datganoli

15/06/17
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Inswleiddio Waliau Ceudod yng Nghymru - Diweddariad gan Lywodraeth Cymru

13/06/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Y Diweddaraf ynglŷn â Band Eang Cyflym Iawn

13/06/17
Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Llafar - Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl

13/06/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Yr Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru

13/06/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Llafar - Y Diweddaraf ynglŷn â Materion Digidol

13/06/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Y Fframwaith Polisi Treth

13/06/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar y Cynnig Gofal Plant ar gyfer Cymru

12/06/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar weithrediad ac effeithiolrwydd Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014

12/06/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar elfennau'r gweithlu yng ngham 2 o roi Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ar waith

12/06/17
Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cytundeb Cyflenwi Tai rhwng Llywodraeth Cymru, Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi a Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr

12/06/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Perfformiad Ariannol y GIG 2016-17

09/06/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Plannu coetir newydd ac Asesu'r Effeithiau Amgylcheddol

07/06/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Plant yn Gyntaf

07/06/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Fframwaith ar gyfer Gweithredu Addysg Heblaw yn yr Ysgol

05/06/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y newyddion diweddaraf am ddarpariaethau newid hinsawdd Deddf yr Amgylchedd

25/05/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Gyfradd y Comisiwn ar Gartrefi mewn Parciau

25/05/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Llafar - Ymgynghoriad ar God Erlyn Llywodraeth Cymru

24/05/17
Mick Antoniw, Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Llafar - Asesu ar gyfer Dysgu - dull gwahanol yng Nghymru

24/05/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Ymgynghoriad ar y diwygiadau arfaethedig i Drwyddedu Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat

23/05/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodiadau i Fwrdd Cymwysterau Cymru

19/05/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - 

17/05/17
Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymosodiad Seiber WannaCry

16/05/17
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar - Gofal Diwedd Oes

16/05/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Y Cynllun Gweithredu Dementia

16/05/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Arweinyddiaeth Addysgol

16/05/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghori ar Ganllawiau Rhaglen Cefnogi Pobl ac ar y Fframwaith Canlyniadau

15/05/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynlluniau ar gyfer moderneiddio gwasanaethau cludo cleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys

12/05/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Codi uchelgais a chyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru - blwyddyn yn ddiweddarach

09/05/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddiad o Tirweddau’r Dyfodol: Cyflawni dros Gymru

09/05/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwlad, Gwlad: Ymgyrch Hyfforddi, Gweithio, Byw - Cyhoeddi Cam Dau - Nyrsio

09/05/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Ddiwygio Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig

08/05/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Codi Gwaharddiad Dros Dro ar Grynhoi Adar

04/05/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio'r ymgynghoriad ar gam 2 o roi Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ar waith

02/05/17
Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Gêm Derfynol Cynghrair y Pencampwyr

02/05/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Llafar - Adroddiad Tueddiadau Tebygol y Dyfodol gan Lywodraeth Cymru

02/05/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dysgu yn y Gymru Ddigidol - Buddsoddi mewn Band Eang

02/05/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygio Profion Darllen a Rhifedd

02/05/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllid ar gyfer astudiaeth am argaeledd proffylacsis cyn-gysylltiad (Truvada®) i leihau’r perygl o heintio gan HIV-1 a geir drwy ryw mewn oedolion yn y perygl mwyaf

02/05/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cwblhau cyfraniad Cymru tuag at rwydwaith o Ardaloedd Morol Gwarchodedig yn y DU sy’n ecolegol gydlynol ac yn cael eu rheoli’n dda

02/05/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad am Gylchffordd Cymru gan Swyddfa Archwilio Cymru

27/04/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diddymu'r Parth Atal Ffliw Adar yng Nghymru

26/04/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cronfa Datblygu Porthladdoedd 2017/18

13/04/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl

12/04/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am gynnydd gwaith y Grŵp Rhanddeiliaid Cyfiawnder

10/04/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllido fferylliaeth gymunedol yn 2017-18 a thu hwnt

10/04/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gweithredu Addewidion Symud Cymru Ymlaen ynghylch Codi Tâl am Ofal Cymdeithasol

10/04/17
Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhaglen Hybu Defnydd o’r Gymraeg

06/04/17
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Argymhellion Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gwasanaethau Cerddoriaeth - Adroddiad Cynnydd y Flwyddyn Gyntaf

06/04/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Blaenoriaethau Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer gwella’n gynnar

06/04/17
Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Arolwg Cenedlaethol Gweithlu Addysg Cymru

05/04/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflogau Amaethyddol yng Nghymru

05/04/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Prosiect Cysylltu Data Tlodi Tanwydd

05/04/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Dyfodol Cyflenwi Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

04/04/17
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar - Dyfodol Gwasanaethau Treftadaeth Cymru – partneriaeth strategol newydd a dyfodol Cadw

04/04/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Llafar -  Y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) – flwyddyn yn ddiweddarach

04/04/17
Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i’r ymgynghoriad ar yr adolygiad o Reoliadau Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) 2007  (Rheoliadau AEA)

04/04/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am ymgyrch Hyfforddi, Gweithio Byw This is Wales

04/04/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymorth yn y dyfodol i'r rhai y mae gwaed halogedig wedi effeithio arnynt yn dilyn triniaeth gan y GIG

30/03/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaethau Rheilffyrdd yng Nghymru

30/03/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hybu Cig Cymru

30/03/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Busnes Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd Cyf 2017/18

30/03/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cefnogi Dysgwyr ag Anghenion Gofal Iechyd

30/03/17
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoli Ansawdd Aer a Sŵn Lleol yng Nghymru

30/03/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Ymateb i Erthygl 50

29/03/17
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig -  Datganiad am Fwrdd Chwaraeon Cymru

29/03/17
Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 – Rhaglen Gyflenwi ar Gyfer y Dyfodol

28/03/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiadau Dyfarniadau Cyflog y GIG a Chyrff Adolygu Cyflogau

28/03/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grant Datblygu Disgyblion

27/03/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar Ailsefydlu Ffoaduriaid yng Nghymru

27/03/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Digwyddiad Ymgysylltu â’r Farchnad ar gyfer y Model Buddsoddi Cydfuddiannol

24/03/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar y Cynnig Gofal Plant ar gyfer Cymru

23/03/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - BlasCymru/TasteWales Mawrth 2017

23/03/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyrannu Grantiau Trafnidiaeth Leol i Awdurdodau Lleol 2017/18

22/03/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Annibyniaeth Tribiwnlysoedd Cymru

21/03/17
Mick Antoniw, Y Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar werslyfrau cyfrwng Cymraeg i gefnogi cymwysterau diwygiedig.

21/03/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Menter Ymchwil Busnesau Bach

21/03/17
Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Llafar - Adolygiad o'r broses ceisiadau cyllido cleifion unigol

21/03/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Cyfradd Comisiwn wrth werthu Cartrefi mewn Parciau – y camau nesaf

21/03/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Pencadlys Trafnidiaeth Cymru

20/03/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Mynediad diawdurdod at ddata Landauer

17/03/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datblygu ein huchelgais ar gyfer addysg gychwynnol athrawon (AGA)

15/03/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg – y ffordd ymlaen

14/03/17
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar - Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)

14/03/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaeth Awyr Mewnol Cymru

13/03/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Croesfannau Hafren

13/03/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig – Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)

13/03/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi'r Adolygiad Canol Blwyddyn o Fframwaith Cymru ar gyfer Iechyd a Lles Anifeiliaid

09/03/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwaith Craffu Annibynnol ar Ragolygon Refeniw Trethi Datganoledig

09/03/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

08/03/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i Gyllideb Wanwyn Canghellor y Trysorlys 2017

08/03/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hyrwyddo Cymru dros y byd adeg Dydd Gŵyl Dewi

08/03/17
Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Llafar - Cynllun Cyflawni Strôc wedi'i Ddiweddaru

07/03/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifennedig - Cyhoeddi Dysgu creadigol drwy'r celfyddydau: cynllun gweithredu ar gyfer Cymru, Adroddiad Blynyddol Cyntaf: Blwyddyn Academaidd 2015/16

03/03/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Symud Gogledd Cymru Ymlaen – Ein Gweledigaeth ar gyfer Metro Gogledd Cymru a Gogledd-ddwyrain Cymru

02/03/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymorth i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar gyfer prosiect Yr Egin

01/03/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifennedig - Panel Arbenigwyr ar Gydberthnasau Iach

01/03/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig -  Penodi Aelodau i Fwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru

28/02/17
Rebecca Evans Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghori ar Wasanaethau Rheilffordd Cymru a’r Gororau a’r Metro.

28/02/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Llafar - Dyfodol Gwasanaethau Bysiau Lleol

28/02/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Llafar - Cyllid Arloesol: Model Buddsoddi Cydfuddiannol

28/02/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Llafar - Gwerthusiad Annibynnol o Fodel Ymateb Clinigol y Gwasanaethau Ambiwlans Brys

28/02/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Adolygiad Addysg ac Argymhellion y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd

28/02/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifennedig - Adroddiad OECD ar ei asesiad cyflym ynghylch addysg yng Nghymru

28/02/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gweithio gyda'n Gilydd i greu Cymunedau mwy Diogel

27/02/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaethau tân ac achub – dyletswydd statudol ar gyfer llifogydd ac achub o ddŵr

27/02/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Gwerthusiad Annibynnol o'r Model Ymateb Clinigol ar gyfer Gwasanaethau Ambiwlans Brys

27/02/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Pobl Ifanc ar Fysiau

21/02/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Comisiynu Addysg 2017/18

20/02/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio cronfa newydd – y Gronfa Arloesi i Arbed

17/02/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Targeted High Street Rates Relief Scheme 2017-18

17/02/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Llafar - Sefydlu'r Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth

14/02/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Cymunedau Cryf - Camau Nesaf

14/02/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Llafar -  Chwaraeon Cymru

14/02/17
Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Parth Atal Ffliw’r Adar

13/02/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad gan y Grŵp Arbenigol ar Ddarparu Tai ar gyfer Poblogaeth sy’n Heneiddio

13/02/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwella Cyfleoedd i Gael Mynediad at yr Awyr Agored ar Gyfer Gweithgareddau Hamdden

13/02/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar Gylchffordd Cymru

08/02/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymorth i fyfyrwyr graddau Meistr ôl-raddedig

08/02/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Pecyn cymorth gwerth £20 miliwn ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol

07/02/17
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Atodol 2016-17

07/02/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Llafar - Gweithio Gyda'n Gilydd i Greu Cymunedau Mwy Diogel

07/02/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Llafar - Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau ar y Galon

07/02/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cysoni’r model prentisiaethau ag anghenion economi Cymru

07/02/17
Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017

07/02/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Awdurdod Cyllid Cymru

03/02/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Wasanaethau Treftadaeth

02/02/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sicrhau dibynadwyedd a chysondeb asesiadau athrawon yng Nghymru: deilliannau’r rhaglen wirio allanol ar gyfer cyfnodau allweddol 2 a 3 yn 2015-2016 a chynlluniau ar gyfer y dyfodol

02/02/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Tasglu Gweinidogol y Model Cyflenwi Athrawon

02/02/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Llwybr Tai Cenedlaethol ar gyfer Cyn-aelodau'r Lluoedd Arfog

02/02/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygu’r Ddeddf  Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014

01/02/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Terfynol yr Heddlu 2017-18

01/02/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Llygredd ar Afon Teifi

01/02/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Paratoi ar gyfer Bil y Gymraeg

31/01/17
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar - Yr Adolygiad Hazelkorn o Addysg yng Nghymru

31/01/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Diwygio Llywodraeth Leol

31/01/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygio’r System Gyllid ar gyfer Llywodraeth Leol

31/01/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfarfod Llawn y Cyd-bwyllgor Gweinidogion

31/01/17
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Categorïau'r System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion – y drydedd flwyddyn

31/01/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig -  Annog ysgolion cynradd i ddefnyddio Cynllun Milltir y Dydd

27/01/17
Rebecca Evans Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Derbyn yr argymhellion yn yr adroddiad ‘Menywod Dawnus ar gyfer Cymru Lwyddiannus’

27/01/17
Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sicrhau darpariaeth i bobl ifanc ag anawsterau dysgu mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol

26/01/17
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Cynllun Cymraeg Gwaith

25/01/17
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Telathrebu Symudol yng Nghymru

24/01/17
Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Llafar - Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod a Chodi Safonau

24/01/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - “Sicrhau Dyfodol Cymru”: Symud o’r Undeb Ewropeaidd at berthynas newydd ag Ewrop

24/01/17
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar - Dyfarniad y Goruchaf Lys ar Erthygl 50

24/01/17
Mick Antoniw, Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Ysgrifenedig - NSA Afan: Dod â chyllid Cymunedau yn Gyntaf a Cymunedau am Waith ar gyfer New Sandfields Aberafan Afan i ben a threfniadau i sicrhau parhad gwasanaethau yn ardal Sandfields o Gastell-nedd Port Talbot.

23/01/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diogelu Dyfodol Cymru: Pontio o'r Undeb Ewropeaidd i berthynas newydd ag Ewrop

23/01/17
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaethau cymorth mabwysiadu yng Nghymru

23/01/17
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfres arholiadau Tachwedd sydd newydd eu diwygio; TAGU Mathemateg a TAGU Mathemateg - Rhifedd

19/01/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cronfa Ardoll Agregau Cymru

18/01/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Blynyddol y Cynllun Partneriaeth Llywodraeth Leol 2015-16

18/01/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Llafar - Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

17/01/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Llafar - Y Fframwaith Cyllidol

17/01/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Yr Adolygiad Annibynnol o’r Broses Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (CCCU)

17/01/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Effaith cynnal mwy o brofion gamma

16/01/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyno Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

16/01/17
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Achub bywydau drwy ganfod risgiau'n gynnar: Gwella rhaglenni sgrinio'r boblogaeth am ganser yng Nghymru

11/01/17
Rebecca Evans Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllid ychwanegol i helpu gyda throsglwyddo’n ôl o Her Ysgolion Cymru 

11/01/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad â Norwy, 4-6 Ionawr 2017

10/01/17
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Cymru: Datganiad Atodol (Datganiad Rhif 2)

10/01/17
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar - Ffliw Adar

10/01/17
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Y Gronfa Triniaethau Newydd

10/01/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Ymgynghoriad ynghylch Cynllun Gweithredu Strategol Drafft ar gyfer Dementia yng Nghymru

10/01/17
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canllawiau newydd ar addysg ddewisol gartref

09/01/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Adolygiad Arbenigol o Ddarpariaeth Amgueddfeydd yng Nghymru 2015 - Y sefyllfa ddiweddaraf

09/01/17
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Ysgolion Arloesi pellach sy'n canolbwyntio ar ddylunio a datblygu'r cwricwlwm

09/01/17
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Arian Ychwanegol ar gyfer Gofal Cymdeithasol

05/01/17
Rebecca Evans Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymarfer Hysbysu Cleifion – Unedau Gwresogi-Oeri a ddefnyddir mewn llawdriniaeth agored ar y galon

03/10/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon