Skip to content

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am Tata Steel

Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Byddwn yn hysbysu Aelodau am ddatblygiadau wrth iddyn nhw godi.

Rydym yn dal i ddisgwyl wrth gwrs am ganlyniad llwyddiannus i Gynllun Pensiwn Dur Prydain.

Rydym wedi pwyso’n gyson ar Lywodraeth y DU i ostwng prisiau ynni.  Roeddwn yn siomedig felly na chafwyd unrhyw beth yn natganiad yr Hydref i gefnogi’r diwydiant dur a diwydiannau trwm ar ynni yn y DU i fuddsoddi mewn mesurau i leihau eu costau ynni.

Mae ein Cynllun Diogelu’r Amgylchedd yn cynnig ffordd inni helpu diwydiannau trwm ar ynni i gynnal nifer o weithgareddau i ddiogelu’r amgylchedd.  Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi'i gymeradwyo ac rydym felly’n cael rhoi grantiau i gwmnïau i gynnal gweithgareddau penodol heb fynd yn groes i ganllawiau cymorth gwladwriaethol yr UE.  Rydym wrthi’n gweithio gyda nifer o gwmnïau dur ar brosiectau y gallem eu helpu trwy’r cyfrwng hwn.

Ar 10 Tachwedd, mewn partneriaeth ag Innovate UK a’r Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth, trefnwyd gweithdy Ymchwil a Datblygu Dur.  Daeth dros 50 o bobl ynghyd, yn cynrychioli’r diwydiant dur, y gadwyn gyflenwi a defnyddwyr.  Gofynnwyd am farn y diwydiant am farchnadoedd dur y dyfodol ac am yr Ymchwil a Datblygu sydd eu hangen i’r diwydiant allu trechu heriau heddiw ac yfory.  Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i ystyried yr adborth a’r camau nesaf.  Rydyn ni’n bwriadu i’r gwaith hwn borthi’r hyn sy’n cael ei wneud gan Gyngor Dur y DU i wella capasiti a gallu’r diwydiant dur yn y dyfodol.

Yn fy niweddariad diwethaf, esboniais ein bod yn ymchwilio i ffyrdd gwahanol o helpu’r cwmni, y cyfan o fewn y canllawiau ynghylch rhoi Cymorth Gwladwriaethol i’r sector dur. Rydym yn cydweithio’n glos ar y pecyn cymorth hwn a gallwch ddisgwyl cyhoeddiad gennym amdano maes o law.  

Ar 28 Tachwedd, cyhoeddodd Tata Steel ei fod am arwyddo Llythyr o Fwriad gyda Liberty House Group i gychwyn trafodaethau gyda nhw ynghylch y posibilrwydd o werthu ei fusnes dur arbenigol.  Mae Speciality Steels yn annibynnol ar yr adran UK Strip Products.  Cyhoeddodd Tata hefyd ei fod yn dilyn cynllun gweddnewid i greu dyfodol cynaliadwy ar gyfer ei gynhyrchion stribedi yn y DU a’i fod wedi cymeradwyo cynlluniau ar gyfer gwella’i alluoedd cynhyrchu a’i berfformiad amgylcheddol ar sawl safle yng Nghymru.

Yn y cyd-destun hwn, rwyf wedi ysgrifennu at Mr Ratan Tata i ofyn iddo esbonio beth mae’r newidiadau hyn yn ei olygu i waith Tata yn y DU, ac yn arbennig i’w safleoedd yng Nghymru.  Rwyf wedi ailadrodd hefyd ymrwymiad llawn Llywodraeth Cymru i weithredu er lles sicrhau dyfodol cynaliadwy a hir dymor i’r diwydiant dur yng Nghymru.

Ar 24 Hydref, cyhoeddodd Tata Sons bod ei Fwrdd wedi penodi Ratan Tata yn Gadeirydd Dros Dro Tata Sons yn lle Cyrus Mistry, y Cadeirydd presennol.  Mae Bwrdd Tata Sons wedi sefydlu Pwyllgor Dewis i ddewis Cadeirydd newydd gan ddisgwyl y daw’r broses hon  i ben erbyn diwedd Chwefror.  Mewn datganiadau i Gyfnewidfa Stoc India, cyhoeddodd Tata Steel ar 25 Tachwedd bod Mr O P Bhatt wedi’i benodi’n Gadeirydd ar Fwrdd y cwmni.  Bydd Mr Bhatt yn gwasanaethu tan gyfarfod cyffredinol anghyffredin a gynhelir ar 21 Rhagfyr i ystyried newid Cyfarwyddwyr y cwmni. Materion i Tata Sons a Tata Steel yw’r rhain.  

Rwyf wedi ymrwymo i roi gwybod i Aelodau am y diweddaraf am fy ngweithgareddau gyda Tata Steel a’i fusnes yng Nghymru, yn dilyn fy llythyr atoch ar 20 Hydref.