Skip to content

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfarfod cyntaf y grwp cynghori ar Ewrop

Carwyn Jones, y Prif Weinidog

Yn ystod yr haf, ac eto yn fy natganiad llafar ar 13 Medi, ymrwymais i sefydlu Grŵp Cynghori ar Ewrop er mwyn darparu cyngor i Lywodraeth Cymru ar yr heriau a’r cyfleoedd posib sy’n codi yn sgil ymadawiad y Deyrnas Unedig o’r Undeb Ewropeaidd. Bydd hefyd yn ystyried beth yw’r ffordd orau i Gymru sicrhau perthynas gadarnhaol barhaus gydag Ewrop.

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y Grŵp Cynghori y bore yma, dan gadeiryddiaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol. Yn bresennol, roedd amrywiol unigolion ag arbenigedd mewn materion Ewropeaidd gan gynnwys Aelodau o Senedd Ewrop, arweinwyr busnes a chynrychiolwyr o brifysgolion, colegau, undebau llafur, y byd amaeth, gwasanaethau cyhoeddus a’r trydydd sector.  Ymysg y meysydd a drafodwyd yn y cyfarfod cyntaf roedd y datblygiadau ers y refferendwm yng Nghymru ac ar lefel y DU, ac amrywiol faterion pwysig a themâu trawsbynciol gan gynnwys: y farchnad sengl; mudo; mesurau diogelu cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd; goblygiadau deddfwriaethol, ariannol a chyfansoddiadol; a safle Cymru yn Ewrop.

Mae gan y Grŵp Cynghori gyfoeth o arbenigedd a phrofiad. Mae’r materion sy’n codi yn sgil ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd yn mynd llawer dyfnach na buddiannau unrhyw blaid neu Lywodraeth benodol. Nid oes gan unrhyw unigolyn neu blaid fonopoli ar syniadau da, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at fanteisio ymhellach ar gyngor y grŵp hwn.

Bydd trafodaethau’r Grŵp Cynghori ar Ewrop yn rai cyfrinachol, ond bydd yr wybodaeth ddiweddaraf am ei waith yn cael ei darparu fel rhan o adroddiadau rheolaidd Llywodraeth Cymru i’r Cynulliad Cenedlaethol ar gynnydd gwaith yn ymwneud ag ymadawiad y DU o’r UE.


Aelodau’r Grŵp Cynghori ar Ewrop:

Y Cynghorydd Phil Bale                             Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd
Kevin Crofton                                            Llywydd, SPTS Technologies Ltd
Yr Athro Richard B. Davies                         Is-ganghellor, Prifysgol Abertawe
Jill Evans ASE                                           Aelod o Senedd Ewrop
Nathan Gill AC / ASE                                 Aelod o Senedd Ewrop
David Jones OBE                                       Pennaeth a Phrif Weithredwr, Coleg Cambria
Syr Emyr Jones Parry                                 Llywydd, Prifysgol Aberystwyth
Dr Hywel Ceri Jones                                  Cyn-lysgennad cyllid yr UE yng Nghymru
Tom Jones OBE                                        Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop
Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd  Kinnock      Cyn is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd

Martin Mansfield                                        Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC Cymru

Ruth Marks MBE                                        Prif Weithredwr, CGGC
Y Farwnes Eluned Morgan AC                     Cyn-aelod o Senedd Ewrop
William Powell                                          Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Ewrop yn ystod y pedwerydd Cynulliad
Yr Athro Colin Riordan                               Llywydd ac Is-ganghellor, Prifysgol Caerdydd
Kevin Roberts                                            Cadeirydd y Bwrdd Partneriaeth Amaeth
Dr Kay Swinburne ASE                               Aelod o Senedd Ewrop
Derek Vaughan ASE                                   Aelod o Senedd Ewrop
Emma Watkins                                          Cyfarwyddwr, CBI Cymru