Skip to content

Datganiad Ysgrifenedig - Canllawiau Statudol ar Ofal Plant

Dolenni perthnasol

Mae Deddf Gofal Plant 2006 yn egluro ac yn ehangu ar rôl hanfodol awdurdodau lleol fel arweinwyr strategol wrth ddarparu gofal plant yn lleol.
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Heddiw, rwy’n cyhoeddi’r Canllawiau Statudol ar Ofal Plant, a fydd yn helpu awdurdodau lleol i gyflawni eu dyletswyddau statudol o dan adrannau 22, 26 a 27 o Ddeddf Gofal Plant 2006, ac adran 118A o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, sef:

  • sicrhau bod gofal plant digonol ar gael
  • cynnal ac adolygu asesiadau digonolrwydd gofal plant
  • rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni, darpar rieni a’r sawl sydd â chyfrifoldeb rhiant neu ofal am blentyn, yn ymwneud â gofal plant.

Bydd y canllawiau yn ategu’r materion a argymhellir yn Rheoliadau Deddf Gofal Plant 2006 (Asesiadau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2016 a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2016.

Maent hefyd yn diweddaru’r wybodaeth am bŵer awdurdod lleol i ddarparu gofal plant, ei drefniadau â darparwyr gofal plant, a’r taliadau pan ddarperir gofal plant o dan adrannau 23, 24 a 25 o Ddeddf Gofal Plant 2006.

Ystyriwyd safbwyntiau’r gweithgor gofal plant anffurfiol hefyd, wrth fireinio’r broses o asesu digonolrwydd y ddarpariaeth gofal plant, mewn perthynas â dyletswydd awdurdod lleol i asesu a diogelu darpariaeth gofal plant ddigonol a fydd yn sicrhau’r canlynol yn y dyfodol:

  • dull mwy cyson a safonedig o gasglu a chofnodi data er mwyn llywio’r gwaith o ddatblygu polisïau a rhaglenni cenedlaethol a darparu darlun o’r ddarpariaeth ledled Cymru
  • ffynhonnell wybodaeth haws ei defnyddio, a fydd yn galluogi awdurdodau lleol i reoli ac asesu’n effeithlon ddigonolrwydd y ddarpariaeth gofal plant
  • mwy o eglurder ymhlith awdurdodau lleol am yr wybodaeth i’w chasglu a sicrwydd bod gofynion statudol y ddyletswydd yn cael eu cyflawni; 
  • dull gweithredu sy’n llai beichus ac yn fwy cymesur
  • bod y prif brosesau cynllunio ac asesu wedi’u halinio a’u hintegreiddio’n well ar lefel leol a chenedlaethol.

Hoffwn gydnabod ymdrechion y gweithgor rhanddeiliaid ar ofal plant am eu gwaith i’n helpu i lunio’r canllawiau diwygiedig.