Skip to content

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad “The Need for and Possible Implementation of a Workable System of CCTV in All Slaughterhouses in Wales”

Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Rydw i wedi derbyn copi o’r adroddiad “The Need for and Possible Implementation of a Workable System of CCTV in All Slaughterhouses in Wales” a baratowyd gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar ddiogelu lles anifeiliaid adeg eu lladd. Mae’r adroddiad wedi’i gyhoeddi yma: http://gov.wales/topics/environmentcountryside/ahw/animalwelfare/livestockwelfare/welfare-of-animals-at-time-of-killing/?lang=cy