Skip to content

Datganiadau'r Cabinet 2016

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Datganiadau'r Cabinet.

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Terfynol Llywodraeth Leol 2017-18

21/12/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Derfynol 2017-18

20/12/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymorth i fyfyrwyr ar gyrsiau addysg uwch sydd â blwyddyn sylfaen

20/12/16
Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sgwrs y Gogledd – sicrhau Gogledd Cymru iachach 

19/12/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Fframwaith Cyllidol Newydd i Gymru

19/12/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad “The Need for and Possible Implementation of a Workable System of CCTV in All Slaughterhouses in Wales”

15/12/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Arddangosfeydd Symudol o Anifeiliaid, gan gynnwys Syrcasau  

15/12/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ar Adfywio Cardio-pwlmonaidd, Cyfarpar Diffibrilio Allanol Awtomatig ac Ataliad ar y Galon y tu allan i’r Ysbyty

15/12/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Safonau’r Gymraeg: Rheoliadau ar gyfer cyrff addysg

15/12/16
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Dros Dro yr Heddlu 2017-18

15/12/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad Sefyllfa Llywodraeth Cymru mewn ymateb i Gynigion yn Rhaglen Waith yr Asiantaeth Safonau Bwyd “Rheoleiddio ein Dyfodol”

15/12/16
Rebecca Evans Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Cydraddoldeb Strategol Llywodraeth Cymru 2016-2020

15/12/16
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Roi Darpariaethau Newid Hinsawdd Rhan 2 Deddf yr Amgylchedd ar waith

14/12/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016: Diweddariad pellach ynghylch gweithredu

14/12/16
Rebecca Evans Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cytuno ar Gyfleoedd Pysgota yr UE 2017 EU (Cwota) o dan y Polisi Pygodfeydd Cyffredin

14/12/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Cyflenwi Cynhwysiant Ariannol a Chynllun Gweithredu Gwybodaeth a Chyngor

14/12/16
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ail adroddiad blynyddol Gweinidogion Cymru ar weithredu Rhan 2 (Cyllid) o Ddeddf Cymru 2014

14/12/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Prosiect Coridor yr M4 o gwmpas Casnewydd – Y Diweddaraf am yr Ymchwiliad Cyhoeddus

14/12/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfodol Byd-eang – blwyddyn ers dechrau ein cynllun

14/12/16
Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Banc Datblygu Cymru

13/12/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Llafar - Codau Cyfraith Cymru

13/12/16
Mick Antoniw, Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Llafar - Strategaeth Tlodi Plant Cymru - Adroddiad Cynnydd 2016

13/12/16
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Llafar - Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

13/12/16
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - ‘Golau yn y Gwyll: Gweledigaeth ar gyfer Diwylliant yng Nghymru’

13/12/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad â Brwsel ar 7 Rhagfyr

13/12/16
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

12/12/16
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trefniadau Bwrsariaeth GIG Cymru 2017/18

09/12/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am Tata Steel

08/12/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Fframwaith Economi'r Nos

08/12/16
Rebecca Evans Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar yr Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG)

07/12/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am y Pecyn Cymorth Sgiliau ar gyfer Cwmni Dur Tata

07/12/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Llafar - Ynni

06/12/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Canlyniadau PISA

06/12/16
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi canllawiau ar ddefnydd priodol o drefniadau oriau heb eu gwarantu mewn gwasanaethau cyhoeddus datganoledig.

06/12/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Casglu data newydd o bwys am gyflwr tai yng Nghymru

05/12/16
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant a Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Addysg Dechnegol a Phellach

02/12/16
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cefnogaeth Llywodraeth Cymru i Undebau Credyd

30/11/16
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaethau Awtistiaeth

30/11/16
Rebecca Evans Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2015-16

30/11/16
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Llafar - Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)

29/11/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am Tata Steel

29/11/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Wythfed Uwchgynhadledd ar Hugain y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig a gynhaliwyd ym Mro Morgannwg

29/11/16
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Chwaraeon Cymru

28/11/16
Rebecca Evans Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: "Dogfen ymgynghori ynghylch y gweithlu gofal cartref - Gwella’r gwaith o recriwtio a chadw gweithwyr Gofal Cartref yng Nghymru

28/11/16
Rebecca Evans Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyno Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)

28/11/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun iechyd TB CHeCS

28/11/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyniadau ysgrifenedig y Cwnsler Cyffredinol i'r Goruchaf Lys - Achos Erthygl 50

25/11/16
Mick Antoniw AC, Y Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2016

25/11/16
Rebecca Evans Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd y De

24/11/16
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i Ddatganiad yr Hydref Canghellor y Trysorlys 2016

23/11/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Chwaraeon Cymru

23/11/16
Rebecca Evans Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Iechyd Rhywiol yng Nghymru

23/11/16
Rebecca Evans Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd (UNFCCC) Cynhadledd y Pleidiau (COP22), Marrakech

22/11/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymosodiadau ar Ddiffoddwyr Tân

22/11/16
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Llafar - Diwrnod Rhyngwladol i Ddileu Trais yn erbyn Menywod

22/11/16
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Llafar - Y Diwydiant Bwyd a Diod

22/11/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Canolbwyntio ar Allforion

22/11/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Llafar - Rhentu Doeth Cymru

22/11/16
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Llafar - Adolygiad Diamond o Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru

22/11/16
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Cymru o Blaid Affrica

22/11/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): y diweddaraf am weithredu Cam 1

22/11/16
Rebecca Evans Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Cymru

21/11/16
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am dywydd cas 20 a 21 Tachwedd

21/11/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sail cais y Cwnsler Cyffredinol i gyfrannu at achos apêl Erthygl 50 gerbron y Goruchaf Lys

21/11/16
Mick Antoniw  AC, Y Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd

21/11/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Cynllun Gweithredu'r Cyfnod Sylfaen

21/11/16
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig -  Sefydlu Sefydliad Gweithgynhyrchu Uwch yng Nghymru

21/11/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Student Finance England yn asesu myfyrwyr Cymru yn anghywir mewn perthynas â benthyciadau ôl-radd

18/11/16
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi canllawiau ar gofnodi'r dull o fesur canlyniadau personol

17/11/16
Rebecca Evans, Y Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddiad ar y cynnydd o ran Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

17/11/16
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynrychiolydd busnes ar gyfer yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol

16/11/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Parodrwydd ar gyfer y Gaeaf

15/11/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Blwyddyn Chwedlau

15/11/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Llafar - Cyflogadwyedd

15/11/16
Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Llafar - Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Ysgolion Bach a Gwledig

15/11/16
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Llywio datblygiad y Polisi Adnoddau Naturiol

14/11/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ar y cyd gan y Gweinidogion i gefnogi Wythnos Diogelu 2016

14/11/16
Y Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar gynigion i ddiwygio a chydgrynhoi fframwaith rheoleiddio llywodraethu ysgolion

11/11/16
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sefydlu Addysg Iechyd Cymru

10/11/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Cyflwr yr Ystad 2015/16

10/11/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaethau Rheilffyrdd – Cynlluniau ar gyfer cerbydau

09/11/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith
 

Datganiad Llafar - Nodi Dydd y Cofio a Chefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog

08/11/16
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Llafar - Cymru Hanesyddol

08/11/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Llafar - Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

08/11/16
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Llafar - Band Eang Cyflym Iawn: Y camau nesaf

08/11/16
Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Llafar -  Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

08/11/16
Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar -  Ymyrraeth ynghylch Erthygl 50

08/11/16
Mick Antoniw AC, y Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Prosiect CPH (Sir, Plwyf, Daliad)

07/11/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

07/11/16
Rebecca Evans Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Buddsoddi mwy mewn band eang

07/11/16
Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Cynllun Gweithredu'r Cyfnod Sylfaen

07/11/16
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Symud Cymru Ymlaen: Amcanion llesiant Llywodraeth Cymru (2016).

04/11/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - R (Miller and others) v Secretary of State for Exiting the European Union

04/11/16
Mick Antoniw  AC, Y Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trefniadau cymorth i gyn-dderbynwyr y Gronfa Byw'n Annibynnol ar gyfer y dyfodol

03/11/16
Rebecca Evans Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Defnyddio cytundebau adran 106 a darpariaeth tai ar safleoedd bach

02/11/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyraniad Refeniw ar gyfer y portffolio Iechyd, Llesiant a Chwaraeon 2016-17

02/11/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Aelodaeth grŵp gorchwyl a gorffen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a threfniadau ariannu y Coleg i’r dyfodol.

02/11/16
Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am y Tasglu Gweinidogol ar y Cymoedd

01/11/16
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar - Y Targed o 20,000 o Dai Fforddiadwy

01/11/16
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Llafar - Canolfan Gofal Arbenigol a Chritigol

01/11/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Yr Adolygiad Seneddol i Wasanaethau Iechyd a Gofal

01/11/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Yr UE – Trefniadau Pontio

01/11/16
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig -  Mainport Engineering Ltd, Doc Penfro

31/10/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio Arolwg Cenedlaethol cyntaf Cymru am y Gweithlu Addysg

31/10/16
Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Pysgodfa Cregyn Bylchog Bae Ceredigion - Mesurau Rheoli Newydd

31/10/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canolfan Gofal Arbenigol a Chritigol

31/10/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig -  Yr M4 ym Mhort Talbot

24/10/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Gweithgor ar yr Iaith Gymraeg a Llywodraeth Leol

20/10/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Iaith Arwyddion Prydain

20/10/16
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllido Gwasanaethau Fferylliaeth Gymunedol yng Nghymru yn y Dyfodol

20/10/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Llywodraeth Leol Dros Dro 2017-18

19/10/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Llafar - Y Rhaglen i Ddileu TB Buchol

18/10/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Dyfodol Gwasanaethau Bysiau yng Nghymru

18/10/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Llafar - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

18/10/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Ddraft 2017-18 – Symud Cymru Ymlaen

18/10/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Llafar - 

18/10/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig -  Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

17/10/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gweithredu Ymrwymiadau Symud Cymru Ymlaen ynghylch Codi Tâl am Ofal Cymdeithasol

17/10/16
Rebecca Evans Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Nodyn o gyfarfod cyntaf y grwp cynghori ar Ewrop

14/10/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am y Dreth Trafodiadau Tir: cyfraddau uwch ar gyfer prynu eiddo preswyl ychwanegol

14/10/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Cynnydd o ran Safon Ansawdd Tai Cymru

13/10/16
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dysgu yn sgil Ymddiried mewn Gofal

13/10/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hybu Cig Cymru: Adroddiad Terfynol

12/10/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Arllwysiad Olew yn Nantycaws, Caerfyrddin

11/10/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Band Eang Cyflym Iawn yng Nghymru

11/10/16
Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Llafar - Cymunedau Cryf

11/10/16
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Llafar - Cyllid yr UE

11/10/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Llafar - Law yn Llaw at Iechyd Meddwl

11/10/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygio cymorth ariannol yng Nghymru i'r rhai a heintiwyd gan gynhyrchion gwaed halogedig y GIG

06/10/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig -  Gwaith Ffordd ar yr A48 ger Nant-y-caws, Sir Gaerfyrddin

05/10/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig -  Morlyn Llanw Bae Abertawe

05/10/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith
 

Datganiad Llafar - Gwella Gofal i Afiechydon Difrifol

04/10/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Y Diweddaraf ar Ddiwygio Llywodraeth Leol

04/10/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Llafar - Prosiect Coridor yr M4 o gwmpas Casnewydd

04/10/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2015-16 Strategaeth y Gymraeg

04/10/16
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig -  M4 Corridor around Newport Project

03/10/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllido Gwasanaethau Fferylliaeth Gymunedol yng Nghymru yn y Dyfodol

03/10/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhyddhad trosiannol i gefnogi busnesau bach a fydd yn cael eu heffeithio gan ailbrisio ardrethi annomestig yn 2017

30/09/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn

30/09/16
Rebecca Evans Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar yr Adolygiad o’r Ardaloedd Dynodedig a Rhaglen Weithredu i fynd i’r afael â Llygredd Nitradau yng Nghymru

29/09/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfarfod cyntaf y grwp cynghori ar Ewrop

28/09/16
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o Wasanaethau Treftadaeth yng Nghymru

28/09/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Llafar - Adolygiad Diamond o Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru

27/09/16
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Sefydlu’r Gronfa Triniaethau Newydd a’r Adolygiad Annibynnol o’r Broses Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol

27/09/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar -  Croesawu’n ôl Athletwyr Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Rio 2016

27/09/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad Diamond o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru

27/09/16
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhoi Rhaglen Plant Iach Cymru ar waith   

26/09/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon a Rebecca Evans Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd y De

21/09/16
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygu Siarter y BBC

21/09/16
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trefniadau ar gyfer cynlluniau gostyngiadau’r dreth gyngor yng Nghymru yn y dyfodol.

21/09/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol

21/09/16
Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau i recriwtio a hyfforddi meddygon teulu ychwanegol ynghyd â gweithwyr proffesiynol eraill ym maes gofal sylfaenol

20/09/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar -  Y Wybodaeth diweddaraf ar Teithio llesol

20/09/16
Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Y Rhaglen Lywodraethu: Symud Cymru Ymlaen

20/09/16
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Caffael Gofynion Dur Sector Cyhoeddus Cymru yn y Dyfodol

16/09/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Pennu cyfraddau a bandiau ar gyfer y dreth trafodiadau tir

15/09/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaethau Bws Lleol

15/09/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Refferendwm yr UE -Trafodaethau ar gyfeiriad Polisi yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn y dyfodol  

15/09/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Trefniadau yn y dyfodol ar gyfer rhyddhad ardrethi i fusnesau bach

15/09/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Strategaeth Ddŵr i Gymru: Diweddariad i'r Cynllun Gweithredu

14/09/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru)

13/09/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar ddefnyddio gweithwyr asiantaethau yn ystod cyfnodau o weithredu diwydiannol mewn gwasanaethau cyhoeddus wedi’u datganoli.

13/09/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Llafar - Yr UE – Trefniadau Pontio

13/09/16
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymweliad â’r Unol Daleithiau

13/09/16
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoli ansawdd aer a sŵn lleol yng Nghymru

13/09/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Erlyn llongau yn llwyddiannus am droseddau pysgota  

12/09/16
Mick Antoniw  AC, Y Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyflwyno Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru)

12/09/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad yn dilyn y Cyfarfod Uwchgyfeirio Teirochrog ar 21 Gorffennaf 2016 – Statws y Byrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaethau

07/09/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymestyn peilot y model ymateb clinigol ar gyfer gwasanaethau ambiwlans brys   

06/09/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ynghylch diwygio ffioedd trwyddedu morol a thaliadau cysylltiedig yng Nghymru

05/09/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hyrwyddo cadwraeth gwyddau talcenwyn yng Nghymru

17/08/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o weithrediad Deddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2014

09/08/16
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwaith wedi cychwyn i ddiffinio perthynas Cymru â Ewrop yn y dyfodol

09/08/16
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfarfod Tasglu Tata Steel

08/08/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Erlyn cychod pysgota'n llwyddiannus am droseddau'n ymwneud â physgota am gregyn bylchog

02/08/16
Mick Antoniw  AC, Y Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen i adolygu gweithgareddau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

01/08/16
Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Strategaeth newydd ar gyfer y Gymraeg

01/08/16
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi adroddiad etifeddiaeth y Pwyllgor Cyfiawnder Gweinyddol a Thribiwnlysoedd, ymateb Cymru a Llywodraeth Cymru

01/08/16
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gorchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad) (Cymru) 2012

01/08/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Cynllun Gweithredu Fframwaith Cymru ar Iechyd a Lles Anifeiliaid ar gyfer 2016/17

28/07/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Perthynas Llywodraeth Cymru â chyrff noddedig

28/07/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynlluniau Tymor Canolig Integredig – y diweddaraf

22/07/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Arddangosfeydd Symudol o Anifeiliaid gan gynnwys Anifeiliaid Gwyllt mewn Syrcasau Teithiol  

15/07/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi’r Adroddiad Tystiolaeth sy’n sail i Asesiad y DU o Risgiau Newid Hinsawdd

15/07/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y sefyllfa ddiweddaraf o ran cyflwyno’r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

14/07/16
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Canllawiau Statudol ar Ofal Plant

14/07/16
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rhoi Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 ar waith  

14/07/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Gweithredu ar gyfer Troseddau Casineb 2016-17

14/07/16
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gweithredu argymhellion adolygiad Palmer (2014)

13/07/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Ddigwyddiadau Chwaraeon Rhyngwladol o bwys

13/07/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Llafar - Cylchffordd Cymru

13/07/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad cryno ar ymgynghoriad - Bil Llywodraeth Leol (Cymru) drafft

12/07/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf am y Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

12/07/16
Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Llafar - y Gymraeg

12/07/16
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar - Moderneiddio Trafnidiaeth: y wybodaeth ddiweddaraf am Fasnachfraint Cymru a'r Gororau a'r Rhaglenni Metro

12/07/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Llafar - Y Rhaglen Newid Addysg Gychwynnol i Athrawon: hynt y rhaglen a'r wybodaeth ddiweddaraf

12/07/16
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Hunanwella'r System Addysg

12/07/16
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Cronfa Triniaethau Newydd

12/07/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Yr Adolygiad Ymarfer Plant i Farwolaeth Dylan Seabridge

12/07/16
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Llafar - Blaenoriaethau ar gyfer Llywodraeth

12/07/16
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Uwch-gynhadledd Gogledd Cymru

12/07/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar Safonau’r Gymraeg

12/07/16
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer is-ddeddfwriaeth i ategu Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 ac amrywiol ddogfennau canllaw arferion gorau

11/07/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Perfformiad Ariannol y GIG 2015-16

07/07/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Refferendwm yr UE – yr effaith ar bortffolio’r Amgylchedd a Materion Gwledig

06/07/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Cymorth Cyflogadwyedd yng Nghymru

05/07/16
Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Llafar - Tasglu Gweinidogol ar y Cymoedd

05/07/16
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar - Datganoli Trethi a'r Fframwaith Cyllidol

05/07/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru)

05/07/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Llafar - Bygythiadau o ran Clefydau Anifeiliaid Egsotig, y Tafod Glas a Chynllunio Wrth Gefn

05/07/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig -Y diweddaraf am y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

01/07/16
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Casglu a Rheoli Trethi Datganoledig

01/07/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dull Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Ffordd a Gwaith Stryd

30/06/16
Ken Skates Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith
 

Datganiad ysgrifenedig - Diweddariad am gynllunio yn y tymor canolig

30/06/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Newidiadau i fesurau perfformiad ysgolion ar gyfer Cyfnod Allweddol 4

30/06/16
Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad annibynnol o wasanaethau cardiaidd i blant ym Mryste

30/06/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cam 1 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

28/06/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol

28/06/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - y Rhaglen Ddeddfwriaethol

28/06/16
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar - y Lluoedd Arfog

28/06/16
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Newidiadau i fframwaith deddfwriaethol llywodraethu ysgolion

28/06/16
Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyddiadau tymhorau ysgol 2017/18

28/06/16
Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Wythnos Ffoaduriaid Cymru

27/06/16
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Refferendwm yr UE

24/06/16
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: y diweddaraf am y mesurau arbennig

24/06/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Ysgrifenedig - Etholiadau Lleol a Threfniadau Etholiadol

23/06/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Chweched Uwchgynhadledd ar hugain y Cyngor Gwyddelig-Prydeinig a gynhaliwyd yn Glasgow

22/06/16
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Atodol 2016-17

21/06/16
Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am “Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020”

21/06/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Arolwg Iechyd Cymru

21/06/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Darlledu yng Nghymru

21/06/16
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar - Cynnydd o ran gweithredu Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

21/06/16
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Llafar - Yr Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus i’r M4 yng Nghasnewydd

21/06/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diwygio’r Cwricwlwm

15/06/16
Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Llafar - Caniatâd Tybiedig ar gyfer Rhoi Organau—y Chwe Mis Cyntaf

14/06/16
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
 

Datganiad Llafar - Adeiladu ar ein Llwyddiant Ailgylchu i Greu Economi Gylchol

14/06/16
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

Datganiad Llafar - Prentisiaethau yng Nghymru

14/06/16
Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth
 

Datganiad Llafar - Wythnos Wirfoddoli

14/06/16
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 

Datganiad Llafar - Y Gymraeg a Llywodraeth Leol

14/06/16
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Llafar - Bil Cymru

08/06/16
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar - Tata Steel

08/06/16
Carwyn Jones, y Prif Weinidog
 

Datganiad Llafar - Pencampwriaeth Bêl-droed Ewrop

08/06/16
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros Economi a'r Seilwaith
 

Datganiad Ysgrifenedig - Anfon gwybodaeth faleisus i ysgolion sy’n ffeithiol anghywir

03/06/16
Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfarfod o Fwrdd Tata Steel

27/05/16
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 

Datganiad Llafar - Penodiadau i’r Cabinet

24/05/16
Carwyn Jones, y Prif Weinidog