Skip to content

Ken Skates AC

Ken Skates AC
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth.

Cafodd Ken Skates ei eni yn Wrecsam ym 1976 a’i addysgu yn Ysgol Alun, yr Wyddgrug. Aeth ymlaen i astudio Gwyddor Cymdeithasol a Gwleidyddol ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Yn ei amser rhydd, mae’n mwynhau rhedeg, nofio, heicio a golff yn ogystal â’i ddiddordeb mewn garddio, celf a dylunio pensaernïol. Arferai Ken fod yn newyddiadurwr ac roedd yn gynorthwyydd i Mark Tami AS.

Yn 2008, cafodd ei ethol yn gynghorydd cymuned. Mae diddordebau Ken yn cynnwys gweithgynhyrchu, iechyd meddwl, chwaraeon a hamdden, dileu tlodi ac economi wleidyddol. Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys hyfforddiant sgiliau, twristiaeth, diogelu’r amgylchedd, iechyd meddwl, chwaraeon a ffitrwydd a chynhwysiant cymdeithasol.

Ym Mis Mehefin 2013, penodwyd Ken Skates yn Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg. Ym Mis Medi 2014, penodwyd Ken yn Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Ym mis Mai 2016 penodwyd yn Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith.

Penodwyd Ken yn Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ar 3 Tachwedd 2017.

Cyfrifoldebau'r Gweinidogion

 • Darparu cymorth a chyngor i helpu busnesau i sefydlu, tyfu, neu ddatblygu 
 • Hyrwyddo Cymru fel lleoliad i wneud busnes ac i fuddsoddi ynddo
 • Entrepreneuriaeth, menter a gwybodaeth fusnes
 • Banc Datblygu Cymru
 • Paneli Cynghori Economaidd
 • Bargeinion Dinesig
 • Symleiddio ac integreiddio gwasanaethau sgiliau busnes a datblygu busnes 
 • Menter Gymdeithasol a'r economi gymdeithasol
 • Cydlynu mesurau trawsbynciol i hyrwyddo ffyniant 
 • Rheoli asedau eiddo dan berchnogaeth Llywodraeth Cymru sy'n ymwneud â datblygu economaidd 
 • Y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol
 • Trafnidiaeth Cymru
 • Polisi Trafnidiaeth
 • Diogelwch ar y ffyrdd; llwybrau mwy diogel i'r ysgol; cludiant ar gyfer plant a phobl ifanc; rheoleiddio croesfannau i gerddwyr a pharcio ar y stryd
 • Ffyrdd, gan gynnwys adeiladu, gwella a chynnal y traffyrdd a'r cefnffyrdd
 • Gwasanaethau trên drwy gyfrwng masnachfraint Cymru a'r Gororau
 • Polisi ar borthladdoedd
 • Teithio llesol
 • Gwyddoniaeth: datblygu polisi gwyddoniaeth, gan gynnwys cyswllt o ddydd i ddydd â Phrif Gynghorydd Gwyddonol Cymru a'r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol 
 • Gwyddorau Bywyd
 • Ymchwil ac Arloesi, gan gynnwys ymchwil a datblygu, trosglwyddo gwybodaeth a masnacheiddio; sicrhau bod yr incwm mwyaf posibl yn deillio o waith ymchwil ac arloesi; a Chanolfannau Rhagoriaeth Ymchwil
 • Denu myfyrwyr ymchwil lefel uwch i Gymru, eu datblygu a’u cadw
 • Sicrhau bod y manteision economaidd mwyaf posibl yn deillio o waith ymchwil a datblygu ym maes addysg uwch

Ysgrifennu at Weinidogion

Cysylltwch ag Ken Skates drwy e-bostio: Gohebiaeth.Ken.Skates@llyw.cymru


Rydym yn anelu at ymateb i ohebiaeth a anfonir at weinidogion, gan gynnwys ebost, cyn pen 17 diwrnod gwaith. Bydd y gweinidogion yn ymateb i ohebiaeth ynghylch materion sy’n berthnasol i’w portffolios. Dilynwch ‘Ysgrifennu at y gweinidogion’ er mwyn cysylltu â'r gweinidog cywir.