Skip to content

Ein Cynllun Iaith Gymraeg

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg yn nodi ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaeth dwyieithog.

Fel llywodraeth, rydym yn awyddus iawn i annog a hyrwyddo Cymru ddwyieithog. Ond, er mwyn i’n polisïau Cymraeg ni annog eraill, mae’n rhaid i ni arwain drwy esiampl. Ydym ni’n esiampl dda? Rydym ni’n gwbl ymrwymedig i gynnig gwasanaeth dwyieithog o safon. Os ydym yn gwneud ambell i gamgymeriad wrth geisio gwneud hyn, yna rydym am wybod hynny fel y gallwn wella ein gwasanaeth. 

Fel cyrff cyhoeddus eraill, mae genym Gynllun Iaith sy'n:

  • amlinellu’r hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym fel rhan o’n gwasanaethau dwyieithog
  • egluro ein bwriad i ymdrîn â’r iaith Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal ym mhob polisi a gwasanaeth yr ydym yn eu cynnig.

Rydym yn falch o allu cynnig arweinyddiaeth i gyrff eraill sy’n gweithredu cynlluniau iaith. Wedi ymgynghoriad dwys, fe gymeradwywyd y Cynllun diwygiedig gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ym mis Rhagfyr 2006. Cafodd ei ganmol am fod yn 'bellgyrhaeddol gyda’r potensial i ddylanwadu ar eraill'. Cyhoeddwyd ein Cynllun Iaith diwygiedig ym mis Mawrth 2011.

Mae adroddiad annibynnol a gomisiynwyd gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg yn 2007 yn nodi fod ein gwefan yn esiampl o ymarfer da i gyrff eraill sydd am weithredu cynllun iaith eu hunain.

Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau ar y modd y gallwn gynnig gwasanaeth Cymraeg gwell. Os oes gennych chi unrhyw sylwadau, neu os ydych am wneud cwyn o’n defnydd o’r Gymraeg, yna cysylltwch â ni:

Swyddog y Cynllun Iaith Gymraeg,
Uned yr Iaith Gymraeg,
Llywodraeth Cymru,
Caerdydd,
CF10 3NQ

Ffôn: 029 2082 6059

E-bost: UnedIaithGymraegWelshLanguageUnit@wales.gsi.gov.uk