Skip to content

Iaith fyw: iaith byw - Strategaeth y Gymraeg 2012 - 2017

Dolenni perthnasol

Cyfle i fod yn rhan o'r drafodaeth am ddyfodol yr iaith Gymraeg.

Strategaeth ar gyfer hybu a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg ym mywyd bob dydd.

Gweld y Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru yw ein gweledigaeth. Rydym am weld cynnydd yn nifer y bobl sy’n gallu siarad yr iaith, ac sy'n ei defnyddio. Ein chwe nod yw:

  • annog a chefnogi'r defnydd o'r Gymraeg o fewn teuluoedd
  • cynyddu'r ddarpariaeth o weithgareddau Cymraeg ar gyfer plant a  phobl ifanc a chynyddu eu hymwybyddiaeth o werth yr iaith
  • cryfhau safle'r Gymraeg o fewn y gymuned
  • cynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle
  • cynyddu a gwella gwasanaethau Cymraeg i ddinasyddion
  • cryfhau'r seilwaith ar gyfer yr iaith, gan gynnwys technoleg digidol.

Mae'r strategaeth hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru fel elfen hanfodol wrth greu siaradwyr Cymraeg y dyfodol - ar y cyd ag annog y defnydd o'r iaith o fewn teuluoedd.

Mae modd lawrlwytho'r ddogfen drwy'r tudalen cyhoeddiadau.