Skip to content

Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd

Dolenni perthnasol

Roedd yr ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich barn chi ar y cynllun drafft i ddatrys problemau yn ymwneud â thrafnidiaeth sy’n effeithio ar Goridor yr M4 o amgylch Casnewydd.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Pont afon Wysg

Rydym yn bwriadu adeiladu rhan newydd o draffordd i'r de o Gasnewydd ar yr un pryd â mesurau ategol.

Crynodeb

Statws y Prosiect: wedi ei gynllunio
Rhanbarth/sir: de-ddwyrain
Dyddiad dechrau: hydref 2018
Dyddiad dod i ben:  diwedd 2023
Cost: tua £1.3bn
Tîm Datblygu Dylunio: Costain, Vinci a Taylor Woodrow ynghyd â’r ymgynghorwyr Arup and Atkins, gyda chymorth yr ymgynghorwyr amgylcheddol RPS.

Os byddwn yn bwrw ymlaen â’r prosiect hwn, byddwn yn cofrestru gyda’r Cynllun Adeiladwyr Ystyriol (dolen allanol, Saesneg yn unig).

 

Pam rydym yn ei wneud

Yn ein barn ni, ein cynnig ar gyfer y darn newydd o’r draffordd, a mesurau ategol, yw'r ateb cynaliadwy, hirdymor i’r problemau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd presennol sy’n gysylltiedig â’r ffordd hon.  Mae’n rhan hanfodol o’n gweledigaeth am system drafnidiaeth integredig effeithiol yn Ne Cymru.

Bydd yn gwella hygyrchedd i bobl yn ogystal â nwyddau a gwasanaethau Cymru i farchnadoedd rhyngwladol.    

Cynnydd presennol

Rydym wedi cyhoeddi gwybodaeth amgylcheddol, Gorchmynion drafft ac adroddiadau eraill cysylltiedig. 

Mae Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus ar y gweill ar hyn o bryd a ddisgwylir y bydd wedi’i gwblhau erbyn gwanwyn 2018. 

Yn yr Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus mae’r arolygwyr annibynnol yn archwilio’r ffactorau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd ac yn clywed tystiolaeth oddi wrth arbenigwyr technegol, cefnogwyr a gwrthwynebwyr.

Bydd yr arolygwyr yn ystyried y Cynllun a’r holl ddewisiadau amgen sydd wedi’u cynnig a byddant yn paratoi adroddiad o’u canfyddiadau.

Amserlen

Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus: 28 Chwefror 2017

Yn dilyn yr Ymchwiliad ac os penderfynir bwrw ymlaen i’w adeiladu, gallai’r amserlen fod fel a ganlyn:

Dechrau’r gwaith adeiladu: hydref 2018
Cwblhau’r rhan newydd o’r draffordd: diwedd 2023

Camau nesaf

Bydd yr arolygwyr yn paratoi adroddiad ar ganfyddiadau’r Ymchwiliad gan fwydo i’r penderfyniad p’un ai i’w adeiladu neu beidio.

Gallwch weld y dystiolaeth a gyflwynwyd yn yr ymchwiliad ar wefan Persona Associates (dolen allanol).

Gallwch gysylltu â’n Swyddog Cyswllt Cyhoeddus Brian Greaves gan ddefnyddio ein ffurflen gysylltu.

Pam cynnal ymchwiliad lleol cyhoeddus?

Yn ystod ymchwiliad lleol cyhoeddus, mae arolygydd annibynnol yn archwilio materion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd ac yn gwrand ar dystiolaeth gan arbenigwyr technegol, cefnogwyr a gwrthwynebwyr. Mae’r arolygydd yn ystyried y cynnig sy'n cael ei wneud i ddatrys y broblem ynghyd ag unrhyw awgrymiadau eraill. Yna, bydd yn cyhoeddi adroddiad ar y canfyddiadau. Bydd hyn yn helpu i wneud penderfyniad terfynol ynghylch bwrw 'mlaen â'r gwaith adeiladu ai peidio.