Skip to content

A55 cyffordd yr A494 a’r A548 – Coridor Glannau Dyfrdwy

Dolenni perthnasol

Mae arddangosfeydd yn cael eu cynnal er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r cyhoedd am gynlluniau Llywodraeth Cymru i wneud gwelliannau mawr i’r A55/A494/A548, Coridor Glannau Dyfrdwy.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym yn bwriadu gwella’r amser teithio a diogelwch rhwng yr Afon Dyfrdwy a Chyfnewidfa Llaneurgain.  

Crynodeb

Statws y Prosiect: wedi’i gynllunio
Rhanbarth/sir: y gogledd-ddwyrain
Cost: dros £200 miliwn, gan ddibynnu ar y llwybr a ddewisir
Cwmni Cynllunio: AECOM a Richards, Moorehead & Laing Ltd

Pam rydym yn ei wneud

Mae’r A494/A55 rhwng yr Afon Dyfrdwy a Chyfnewidfa Llaneurgain yn ffordd ddeuol 2 lôn.  Mae tagfeydd rheolaidd yno.  

Mae mwy o draffig ar y ffordd nag a fwriadwyd, ac mae ei safon yn is na safonau modern.  Mae wedi’i halinio’n wael ac nid oes unman i gerbydau sydd wedi torri i lawr i ddod oddi ar y ffordd.  Mae gan rai o’r cyffyrdd ffyrdd ymadael/ymuno sy’n rhy fyr neu’n rhy agos at y ffordd, ac mae’n anodd gweld ar rai ohonynt.  Ar y cyffyrdd hyn y gwelir rhan fwyaf y damweiniau.  

Mae’r cynllun yn anelu at:

  • wella gallu, dibynadwyedd ac amseroedd teithio
  • gwella diogelwch
  • gwella cysylltiadau busnes 
  • gwella mynediad rhwng ardaloedd preswyl a lleoliadau gwaith
  • lleihau allyriadau carbon ar hyd y ffordd
  • gwneud defnydd mwy effeithiol o’r rhwydwaith trafnidiaeth presennol.  

Byddwn yn lleihau effaith y gwelliannau hyn ar dirgolion lleol, ar y tirlun, ansawdd yr aer, bioamrywiaeth a llygredd.  

Cynnydd presennol

Rydym wedi penodi AECOM, gyda chymorth Richards, Moorhead & Laing Ltd, i astudio’r llwybrau posibl.  Rydym yn cynnal arolygon amgylcheddol a pheirianyddol.  

Cynhaliwyd arddangosfeydd gwybodaeth i’r cyhoedd rhwng 15eg a’r 18fed Medi 2015.

Mae arolygon amgylcheddol a pheirianyddol wedi’u cynnal fel rhan o’r asesiad o opsiynau, yn unol â’r Arweiniad ar Arfarnu a Chynllunio Trafnidiaeth Cymru (WeITAG). 

Rydym bellach yn cynnal Ymgynghoriad Cyhoeddus dros y 12 wythnos nesaf o 13 Mawrth tan 05 Mehefin. 

Y cynllun

Rydym wedi asesu dau opsiwn.  Un yw pecyn o welliannau i’r A55/A494 presennol, yr ail yn gyfres o welliannau dros Bont Sir y Fflint ar hyd yr A548 a chyswllt newydd i'r A55 yn Llaneurgain.

Amserien

Gwerthuso dewis llwybr: 2015 – dechrau 2017
Ymgynghoriad cyhoeddus: Mawrth - Mehefin 2017
Cyhoeddi’r llwybr a ddewisir: haf 2017

Ymgynghori

Cynhaliwyd arddangosfeydd gwybodaeth i’r cyhoedd ym mis Medi 2015. Rydym yn cynnal Ymgynghoriad Cyhoeddus 12 wythnos o hyd rhwng 13 Mawrth a 05 Mehefin 2017 a fydd yn cynnwys Arddangosfeydd Cyhoeddus yn y mannau canlynol lle bydd cynrychiolwyr Llywodraeth Cymru a’i Hymgynghorwyr ar gael i gofnodi’ch sylwadau ac i ateb cwestiynau.    

Clwb Cymdeithasol Ewlo
Mold Road, Ewlo, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint CH5 3AU
Dydd Mawrth 21 a dydd Mercher 22 Mawrth 2017
10:00 - 20:00

Coleg Cambria / Coleg Glannau Dyfrdwy (Celstryn)
Kelsterton Road, Cei Connah, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint CH5 4BR
Dydd Iau 23 a dydd Gwener 24 Mawrth 2017
10:00 - 20:00.

Camau nesaf

Ar ôl yr Ymgynghoriad Cyhoeddus, aiff Llywodraeth Cymru ati i ystyried y sylwadau a fydd wedi dod i law ynghyd â’r asesiadau technegol ac amgylcheddol o’r ddau opsiwn cyn penderfynu ar y llwybr a ffefrir yn ystod haf 2017.  

Am ragor o wybodaeth, cewch gysylltu â tîm y prosiect gan ddefnyddio’r ffurflen gysylltu.

Lawrlwytho Dogfen