Skip to content

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: A55/A494/A548 Coridor Glannau Dyfrdwy

A55 cyffordd yr A494 a’r A548 – Coridor Glannau Dyfrdwy

Dolenni perthnasol

Cyhoeddodd Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates heddiw mai'r llwybr coch yw'r opsiwn y mae'n ei ffafrio ar gyfer cynllun coridor Glannau Dyfrdwy sydd werth £250m.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym yn bwriadu gwella’r amser teithio a diogelwch rhwng yr Afon Dyfrdwy a Chyfnewidfa Llaneurgain.  

Crynodeb

Statws y Prosiect: wedi’i gynllunio
Rhanbarth/sir: y gogledd-ddwyrain
Cost: £250 miliwn
Cwmni Cynllunio: AECOM a Richards, Moorehead & Laing Ltd

Pam rydym yn ei wneud

Mae’r A494/A55 rhwng yr Afon Dyfrdwy a Chyfnewidfa Llaneurgain yn ffordd ddeuol 2 lôn. Mae tagfeydd rheolaidd yno.

Mae mwy o draffig ar y ffordd nag a fwriadwyd, ac mae ei safon yn is na safonau modern. Mae wedi’i halinio’n wael ac nid oes unman i gerbydau sydd wedi torri i lawr i ddod oddi ar y ffordd. Mae gan rai o’r cyffyrdd ffyrdd ymadael/ymuno sy’n rhy fyr neu’n rhy agos at y ffordd, ac mae’n anodd gweld ar rai ohonynt. Ar y cyffyrdd hyn y gwelir rhan fwyaf y damweiniau.

Mae’r cynllun yn anelu at:

  • wella gallu, dibynadwyedd ac amseroedd teithio
  • gwella diogelwch
  • gwella cysylltiadau busnes
  • gwella mynediad rhwng ardaloedd preswyl a lleoliadau gwaith
  • lleihau allyriadau carbon ar hyd y ffordd
  • gwneud defnydd mwy effeithiol o’r rhwydwaith trafnidiaeth presennol.

Byddwn yn lleihau effaith y gwelliannau hyn ar dirgolion lleol, ar y tirlun, ansawdd yr aer, bioamrywiaeth a llygredd.

Cynnydd presennol

Rydym wedi penodi AECOM, gyda chymorth Richards, Moorhead & Laing Ltd, i astudio’r llwybrau posibl.

Mae arolygon amgylcheddol a pheirianyddol wedi’u cynnal fel rhan o’r asesiad o opsiynau, yn unol â’r Arweiniad ar Arfarnu a Chynllunio Trafnidiaeth Cymru (WeITAG).

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos o hyd rhwng 13 Mawrth a 5 Mehefin 2017.

Ar ôl ystyried agweddau technegol, cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y cynllun yn llawn a gwrando ar yr ymatebion i’r ymgynghoriad, dewiswyd yr Opsiwn Coch fel y Llwybr a ffefrir.

Llwybr a ffefrir

Opsiwn Coch

Y cynllun

Mae’r cynllun yn cynnwys:

  • Cerbytffordd ddeuol dwy lôn newydd sy’n 13km o hyd yn cysylltu Cyffordd Llaneurgain yr A55-A5119 (Cyffordd 33) â’r A494 a’r A550 i’r gogledd o Gyffordd Parkway Glannau Dyfrdwy, drwy Gyfnewidfa Celstryn a Phont Sir y Fflint. Mae’r opsiwn hwn wedi’i rannu rhwng dilyn llinell y ffordd bresennol a chreu llinell  newydd. 
  • Bydd y cynllun yn arwain at le i fwy o gerbydau ar hyd yr A548 bresennol, ynghyd ag addasu a gwella cyffyrdd. Bydd hefyd yn darparu rhan newydd o ffordd rhwng yr A548 a’r A55.

Amserien

Gwerthuso dewis llwybr: 2015 – dechrau 2017
Ymgynghoriad cyhoeddus: Mawrth - Mehefin 2017
Cyhoeddi’r llwybr a ddewisir: Medi 2017

Ymgynghori

Cynhaliwyd arddangosfeydd gwybodaeth i’r cyhoedd ym mis Medi 2015, ynghyd ag ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos o hyd rhwng 13 Mawrth a 5 Mehefin 2017.

Camau nesaf

Y camau nesaf fydd penodi cynghorwyr technegol a chontractwr i ddatblygu dyluniad cychwynnol, a fydd yn  rhoi ystyriaeth i’r materion amgylcheddol a pheirianyddol mewn mwy o fanylder ac a fydd yn ceisio mynd i’r afael â rhai o’r materion eraill a godwyd yn yr ymgynghoriad.

Am ragor o wybodaeth, cewch gysylltu â tîm y prosiect gan ddefnyddio’r ffurflen gysylltu.

Lawrlwytho Dogfen