Skip to content

Gwella ffordd Abergwyngregyn i Dai’r Meibion

Dolenni perthnasol

Mae arddangosfeydd yn cael eu cynnal er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r cyhoedd am gynlluniau Llywodraeth Cymru i wneud gwelliannau mawr i’r A55/A494/A548, Coridor Glannau Dyfrdwy.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym yn mynd i’r afael â phroblemau ar y rhwydwaith ar y darn hwn o’r A55.

Crynodeb

Statws y Prosiect: arfaethedig
Rhanbarth/sir: y gogledd-ddwyrain (Gwynedd)
Dyddiad dechrau: Hydref 2017
Dyddiad gorffen: Haf 2019
Cost: £22M

Pam rydym yn ei wneud

Yr A55 yw’r prif lwybr ar hyd arfordir y Gogledd ac mae’n rhan o  Rwydwaith Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd (TEN-T)  ̶  Euroroute E22. Mae hefyd yn gyswllt pwysig, ar hyd lonydd gwledig, i drefi a chymunedau lleol. Mae hefyd yn cynnig cyswllt â’r De a’r Canolbarth drwy’r A470-Gogledd-De.

Cafodd y darn hwn o’r A55 ei uwchraddio’n gerbytffordd ddeuol  ddiwedd y 1960au ac o’r herwydd, nid yw’n cydymffurfio â’r safonau cyfredol ar gyfer cefnffyrdd. Mae’n dueddol o ddioddef llifogydd.

Rydym yn bwriadu gwella’r darn 2.2km o hyd ar yr A55 rhwng eiddo Tai’r Meibion a chyfnewidfa Abergwyngregyn. Bydd hyn yn gwella diogelwch ar y darn hwn o’r A55 a bydd yn cynnwys gwella’r draeniau i leihau’r perygl o lifogydd.

Cynnydd presennol

Ar hyn o bryd, rydym yn datblygu’r prosiect fel bod digon o fanylder i gyhoeddi Gorchmynion Statudol drafft a datganiad amgylcheddol. Bydd y dogfennau hynny’n nodi’r tir sydd ei angen arnom i adeiladu’r ffordd newydd ac yn esbonio’r effaith amgylcheddol a ddaw yn ei sgil. 

Amserien

Cyhoeddi gorchmynion drafft: Hydref 2016
Contract yn dechrau: Hydref 2017

Camau nesaf

Rydym yn bwriadu cyhoeddi Gorchmynion drafft a datganiad amgylcheddol yn nhymor yr hydref 2016. Unwaith y byddant wedi’u cyhoeddi, bydd y cyhoedd a rhanddeiliaid eraill yn gallu mynegi eu barn. Bydd y sylwadau hyn yn rhoi gwybodaeth well inni o ran sut y dylem fwrw ymlaen â’r cynllun hwn.
Logo Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop