Skip to content

A477 Sanclêr i Rhos-goch

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Adeiladu 8.7km o ffordd newydd, gan ail-osod yr A477 i osgoi pentrefi Llanddowror a Rhos-goch.

Crynodeb

Statws y Prosiect: Wedi’i Gwblhau
Rhanbarth/sir: De-orllewin/Sir Benfro
Dyddiad dechrau: Chwefror 2012
Dyddiad dod i ben: Ebrill 2014
Contractwyr: SRB Civil Engineering Ltd (Ymwneud Cynnar gan Gontractwr), Ramboll (Ymgynghorydd Peirianyddol ac Amgylcheddol)

 

Pam rydym yn gwneud hyn

Roedd yr hen A477 yn dilyn llwybr serth drwy ddyffryn coediog ac roedd yn llawer is na’r safonau cynllunio presennol.

Roedd yn gyfyng i gerddwyr ble yr oedd y ffordd yn mynd drwy Llanddowror a Rhos-goch.

Mae gan y ffordd:

  • gofnod diogelwch gwael gyda damweiniau difrifol ac angheuol ar gyffordd Rhos-goch ar y rhan rhwng Rhos-goch a Llanddowror
  • aliniad fertigol a llorweddol is na’r sfaon i’r briffordd, heb ddigon o lefydd diogel i oddiweddu
  • y gymuned yn cael ei rhannu o ganlyniad i draffig ar y gefnffordd, yn enwedig yn Llanddowror a Rhos-goch
  • alinio a lled is na’r safon i’r ffordd, heb leiniau na llwybrau cul, lle y darperir hwy
  • nifer o fynedfeydd preifat a chyffyrdd ar y gefnffordd
  • problemau o ran sefydlogrwydd y llethrau ar ochr y ffordd a chynnal yr ochrau i’r rhan rhwng Llanddowror a Rhos-goch
  • effeithiau andwyol traffig cyflym a sŵn ar amwynderau cymunedol lleol

Y Cynllun

Roedd y cynllun yn golygu ffordd newydd 8.7km rhwng Pont Newydd, i’r dwyrain o Landdowror, a Rhos-goch, a gwelliant 0.9k i’r ffordd bresennol rhwng Pont Newydd a chylchfan St Clears.

Mae’r ffordd newydd yn ffordd unffordd gyda threfniant 2+1 ar hanner hyd y ffordd i ganiatáu goddiweddu. Roedd y prosiect yn cynnwys adeiladu 17 strwythur (pontydd, twneli a chwlfertau) i gynnal y ffordd leol, llwybrau a rhwydwaith farchogaeth, a mynediad i ffermydd lleol a thir ffermydd. Cafodd cwlfertau eu hadeiladu i ganiatáu i fywyd gwyllt basio o dan y ffordd.

Adeiladu llwybr/llwybr beicio rhwng Pont Newydd Llanddowror i gysylltu cymunedau St Clears a Llanddowror.

Sut y cynhaliwyd yr ymgynghoriad

Ym mis Rhagfyr 2010 cynhaliwyd arddangosfa gorchmynion drafft i hysbysu’r cyhoedd am y prosiect arfaethedig a sut y byddai’n cael effaith ar bobl. Yna fe gynhaliwyd ymchwiliad cyhoeddus ym mis Mehefin 2011, ac fe argymhellwyd newidiadau.