Skip to content

Canllawiau ar gyfer Gwaith Stryd

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: cull gweithredu cenedlaethol ar gyfer gwaith ffordd a gwaith stryd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Gwaith Stryd yn cyfeirio at y rheolau a’r ddeddfwriaeth sy’n cwmpasu gwaith a wneir gan gwmnïau cyfleustodau ar y priffyrdd yng Nghymru.

Rydym yn cyfeirio at y ddeddfwriaeth sylfaenol isod:

  • Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991
  • Deddf Rheoli Traffig 2004.

Yn ogystal, mae nifer o Offerynnau Statudol yn dod â rheoliadau penodol i rym yng Nghymru.  

Rydym yn gweithio gyda Phwyllgor Awdurdodau Priffyrdd a Chyfleustodau Cymru (HAUC) (dolen allanol)  i gyflawni’r gwaith stryd yng Nghymru.

Dull Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Ffordd a Gwaith Stryd

Mae gan gwmnïau cyfleustodau hawl statudol ac mae gan awdurdodau priffyrdd ddyletswydd i wneud gwaith ar ffyrdd. Fodd bynnag, mae angen rhoi rheolau ar waith er mwyn sicrhau eu bod yn gwneud y gwaith yn gywir. 

Mae Dull Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Ffordd a Gwaith Stryd yn nodi sut y dylai cwmnïau reoli gwaith ffyrdd a gwaith stryd. Bydd hyn yn galluogi gwaith cynnal a gwella hanfodol i wasanaethau a seilwaith gyda chyn lleied o oedi â phosib i’r cyhoedd a busnesau.

Nod yn dull hwn yw gwella rheolaeth ar y gwaith hwn ar rwydwaith y cefnffyrdd yn y 5 maes a ganlyn:

  • cynllunio, cydlynu a gweithredu gwaith ffyrdd a gwaith stryd
  • cyflwyno prosiectau mawr
  • cyfathrebu â’r cyhoedd a busnesau
  • sgiliau a hyfforddiant
  • annog cydweithio a gwelliant parhaus o fewn y gymuned gwaith stryd.

Adolygu’r ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i waith stryd

Mae’r Adran Drafnidiaeth bob hyn a hyn yn adolygu’r ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i waith stryd. Rydym yn adolygu’r ddeddfwriaeth a’r codau ymarfer a luniwyd gan yr Adran Drafnidiaeth, ac mae HAUC Cymru yn rhoi cyngor i sicrhau eu bod yn addas at y diben yng Nghymru.

Mae’r Dull Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Ffordd a Gwaith Stryd yn bwynt cyfeirio ar gyfer adolygu newidiadau arfaethedig yn Lloegr ac yn sicrhau gwaelodlin ar gyfer cyflwyno deddfwriaeth yng Nghymru i sicrhau ei fod yn addas at y diben.    

Nid yw’r strategaeth yn ceisio cosbi nac ychwaith rhwystro’r diwydiant cyfleustodau ond mae’n cadw at ein hymrwymiad i gydweithio â nhw drwy HAUC Cymru.