Skip to content

Yr Amgylchedd

Blodau gwyllt melyn yn tyfu ar ymyl ffordd wag yn Nyffryn Ogwen, Gogledd Cymru.
Gall gwella ffyrdd, a gwneud gwaith cynnal a chadw parhaus arnynt, gael effeithiau cadarnhaol a negyddol ar yr amgylchedd.

Am beth yr ydym ni’n gyfrifol?

Mae gennym gyfrifoldeb i leihau effeithiau niweidiol ein traffordd a’n rhwydwaith cefnffyrdd.

Rydym yn gwneud hynny drwy gyfrwng:

  • trefniadau gweithredu a rheoli ein traffordd a’n cefnffyrdd;
  • ein gweithdrefnau cynllunio, dylunio ac adeiladau ar gyfer seilwaith newydd.

Sut yr ydym yn diogelu’r amgylchedd yn ystod prosiectau a gwaith ar y ffyrdd?

Wrth ymgymryd â phrosiectau a chynnal gwaith ar ein rhwydwaith ffyrdd, rydym yn ceisio:

  • Nodi’r prif effeithiau ar yr amgylchedd a rhoi mesurau lliniaru ar waith wrth gynnal prosiectau a gwaith cynnal a chadw. Ar gyfer cynigion ffyrdd sylweddol eu maint, rydym yn llunio Crynodeb Annhechnegol o'r Datganiad Amgylcheddol. Mae’r dogfennau hyn yn nodi’r prif effeithiau ar yr amgylchedd, ac yn disgrifio’r mesurau lliniaru.
  • Gwarchod a gwella nodweddion amgylcheddol ein rhwydwaith ffyrdd. Un ffordd yr ydym yn gwneud hynny yw drwy Mentrau Amgylcheddol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am ein mentrau drwy ddewis ‘Mentrau Amgylcheddol’ ar ochr chwith y dudalen hon.
Annog arfer gorau

Rydym yn annog arfer gorau drwy:

  • Ddarparu cyngor a chanllawiau ar arfer gorau. Mae cyngor a chanllawiau ar gael drwy ddilyn y ddolen i’r dudalen ‘Nodiadau Cyngor Interim’, sydd ar ochr chwith y dudalen hon.
  • Cynnal yr ymchwil berthnasol. Gellir gweld enghreifftiau drwy ddilyn y ddolen i’r dudalen ‘Adroddiadau Ymchwil’ ar ochr chwith y dudalen hon.