Skip to content

Diogelwch rheilffordd

Heddwas o Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn patrolio Gorsaf Drenau Caerdydd Canolog.
Mae angen i deithwyr ar drenau deimlo'n ddiogel tra'u bod yn teithio.

Nid yw diogelwch ar y rheilffyrdd yn fater sydd wedi’i ddatganoli.Ynweithredol, mae gan gwmnïau trên a Network Rail gyfrifoldebau diogelwch. Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi cyllid ychwanegol ar gyfer cynlluniau i wella diogelwch i holl ddefnyddwyr a staff y rheilffyrdd ledled Cymru.

Heddlu Trafnidiaeth Prydain

Heddlu Trafnidiaeth Prydain yw’r gwasanaeth heddlu cenedlaethol arbenigol ar gyfer rheilffyrdd Prydain. Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn ymdrin â throseddau, anhrefn a digwyddiadau difrifol a mân sy'n gysylltiedig â'r system rheilffordd yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, gan gynnwys trên tanddaearol Llundain, rheilffordd ysgafn Ardal y Dociau a systemau Midland Metro a Croydon Tramlink.

Mae gan y gwasanaeth 2,800 oswyddogion mewn lifrai a swyddogion CID, 200 o Swyddogion Cymorth Cymunedol, 260 o Gwnstabliaid Arbennig a 1,200 o staff cymorth. Mae’rrhain oll yn cael eu recriwtio a’u hyfforddi i’r un safonau â’rheddluoedd lleol ac yn meddu ar yr un pwerau.

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn cydweithio mewn partneriaeth ageraill i helpu i adeiladu rheilffyrdd diogel sy'n rhydd rhagaflonyddwch ac ofn troseddu.

Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu

Swyddogion Cymorth yr Heddlu yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer y cyhoedd. Mae ganddynt bwerau penodol i ddelio ag amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys:

 • Rheoli tyrfaoedd
 • Bygythiadau i ddiogelwch
 • Ymholiadau yngylch pobl sydd ar goll
 • Ymddygiad gwrthgymdeithasol cyffredinol.

Mae Llywodraeth Cymru, Trenau Arriva Cymru a Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn cydweithio i ariannu 21 o Swyddogion Cymorth Cymunedol sy'n costio £27,300 i'w cyflogi. Mae hyn yn golygu £200,000 gan bob partner sy'n gyfanswm o £600,000 y flwyddyn. 

Caiff y Swyddogion Cymorth Cymunedol eu rheoli gan Arolygydd sy'n gyfrifol am blismona cyflenwol, rhingylliaid a chwnstabliaid.

Mae'r Swyddogion wedi'u lleoli fel a ganlyn:

 • Chwech ym Mhontypridd
 • Pedwar yng Nghaerdydd
 • Pedwar yn Abertawe 
 • Dau yn Nghasnewydd
 • Pump yng Ngogledd Cymru/y Canolbarth - Amwythig, Rhyl a Bangor.

Buddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn gwella diogelwch ar gyfer teithwyr rheilffyrdd

 • £2 filiwn ar gyfer gosod teledu cylch cyfyng ar bob un o drenau Arriva Cymru;
 • £2.5 miliwn i wella gorsafoedd yn y de a'r canolbarth gan gynnwys gosod teledu cylch cyfyng a systemau cymorth a gwybodaeth electronig;
 • £1.5 miliwn ar ffurf grant gan y Cynulliad i wella diogelwch mewn gorsafoedd ar draws y gogledd gan gynnwys gosod teledu cylch cyfyng a systemau cymorth a gwybodaeth electronig;
 • Cyllid ar y cyd â Heddlu Trafnidiaeth Prydain ar gyfer arolygydd i reoli'r swyddogion heddlu ychwanegol fydd yn gweithio ar ran Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn y gogledd.

Buddsoddiad Trenau Arriva Cymru mewn Diogelwch Rheilffyrdd

 • Mae Trenau Arriva Cymru yn caniatáu i swyddogion heddlu o unrhyw un o heddluoedd Cymru deithio am ddim ar eu trenau er mwyn sicrhau diogelwch eu teithwyr a'u gweithwyr;
 • Mae Trenau Arriva Cymru yn noddi cerbyd patrol ar gyfer Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn y gogledd;
 • Mae Trenau Arriva Cymru wedi buddsoddi mewn gwasanaethau diogelwch ychwanegol i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol ar drenau;
 • Mae Trenau Arriva Cymru wedi penodi rheolwr diogelwch penodedig i arwain tîm lleihau troseddau ar gyfer y rhwydwaith cyfan, ac i ddadansoddi patrymau o ran troseddau, bod yn bwynt cyswllt â Heddlu Trafnidiaeth Prydain a helpu i sicrhau bod troseddwyr yn cael eu herlyn.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am Heddlu Trafnidiaeth Prydain: www.btp.police.uk (Saesneg yn unig - dolenni allanol).