Skip to content

Teithio rhatach

Os ydych yn byw yng Nghymru ac yn 60ain oed neu drosodd neu yn anabl mae'n bosibl bod gennych hawl i deithio am ddim yng Nghymru.

Cerdyn bws

Mae'r Cardiau teithio rhatach yng Nghymru ar gyfer y rhai hynny sy'n byw yng Nghymru ac sy'n bodloni un o'r meini prawf canlynol: 

 • yn 60 oed neu drosodd
 • yn anabl - gweler y categorïau isod 
 • aelod o'r lluoedd arfog neu gyn-filwr sydd wedi'ch anafu sy'n derbyn dyfarniad o dan dariff 1-8 o Gynllun Iawndal Cyn-filwyr neu Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog

Mae'n bosibl defnyddio'r cerdyn ar unrhyw amser o'r dydd.  Gall berson anabl ofyn am un cerdyn cydymaith pan fyddant angen help i deithio. 

Gwneud cais am gerdyn

Yr Awdurdodau Lleol sy'n rhedeg y cynllun.  Cysylltwch â'ch Awdurdod Lleol am wybodaeth ynghylch teithio am ddim ar fysiau a sut i wneud cais am gerdyn. 

Bydd angen ichi ddarparu tystiolaeth i'ch Awdurdod Lleol i gadarnhau eich bod yn gymwys.  Bydd eich Awdurdod Lleol yn rhoi cerdyn bws ichi (cerdyn clyfar) os ydych yn gymwys.

Categorïau o bersonau anable

Byddwch yn gymwys am y cerdyn ar unrhyw oedran os ydych: 
 • wedi colli eich golwg
 • yn fyddar
 • yn fud
 • yn dioddef o nam sy'n golygu ei fod yn cael effaith niweidiol hirdymor ar eich gallu i gerdded  
 • heb freichiau neu wedi colli'r defnydd o'r ddwy fraich yn yr hirdymor  
 • yn dioddef o nam gwybyddol 
 • wedi eich gwrthod rhag cael trwydded yrru oherwydd cyflwr ar wahân i gamddefnyddio sylweddau yn gyson  
 • yn dioddef o nam ar y galon, ar symudedd, ar yr arennau neu nam niwrolegol 
 • yn derbyn yr elfen symuedd o'r Taliad Annibyniaeth Bersonol  
 • yn derbyn yr Elfen Symudedd ar y Gyfradd Uwch o'r Lwfans Byw i'r Anabl. 

Teithio ar y trên

Ble mae'r gwasanaeth bysiau wedi'i gyfyngu, gellir defnyddio'r cardiau bws ar rai rheilffyrdd penodol.  Mae hyn ar gael i bob deiliad cerdyn bws am ddim yng Nghymru wrth deithio ar y rheilffyrdd hyn.  Mae'r cynllun hwn yn cael ei ariannu hyd at 31 Mawrth 2015. 

Y llwybrau sy'n cael eu cynnwys yn y cynllun hwn yw:

 • Lein y Gororau rhwng Wrecsam Ganolog a Phont Hawarden
 • Lein Dyffryn Conwy o Landudno i Flaenau Ffestiniog
 • Lein Arfordir y Cambrian rhwng Pwllheli a Machynlleth
 • Rheilffordd Calon Cymru rhwng Llanelli a Threfyclo.   

Mae'r cynllun yn gweithio drwy'r flwyddyn ar Lein y Gororau a Lein Dyffryn Conwy ac yn ystod misoedd yr hydref a'r gaeaf ar Reilffordd Calon Cymru a Lein Arfordir y Cambrian. 

Ceir rhagor o fanylion ar wefan Trenau Arriva Cymru (external link).