Skip to content

Trafnidiaeth gyhoeddus

Bws newydd yn Abertawe.
Mae gwella'r system drafnidiaeth yn hanfodol bwysig er mwyn cyflawni'n nod o wella ansawdd bywyd pobl Cymru.

Mae trafnidiaeth yn sylfaenol i'n heconomi, gan ganiatáu i bobl a nwyddau symud yn rhwydd. Mae hefyd yn hanfodol i'n hagenda cyfiawnder cymdeithasol, drwy helpu pobl i fanteisio ar wasanaethau a chyfleoedd. Hefyd, gyda'i effaith ar yr amgylchedd, mae trafnidiaeth yn ganolog i'n hymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy.

Beth ydym ei gyflawni

Rydym am ddatblygu Strategaeth Drafnidiaeth sy'n gwneud y mwyaf o gyfraniad trafnidiaeth at yr agenda economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol. Wedyn, bydd trafnidiaeth yn helpu i wireddu ein gweledigaeth o ddyfodol cynaliadwy i Gymru. Er enghraifft, rydym am sicrhau bod ein system drafnidiaeth yn:

  • galluogi pobl i gael mynediad at ofal iechyd, addysg, cyflogaeth, siopau a chyfleusterau hamdden
  • cefnogi twf economaidd drwy gysylltiadau gwell ac amseroedd teithio mwy dibynadwy
  • hyrwyddo ffyrdd iach o fyw drwy gynnig cyfleusterau cerdded a seiclo gwell
  • lleihau effeithiau amgylcheddol, yn enwedig mewn perthynas â'r newid yn yr hinsawdd


Prif themau ein strategaeth

Rydym wedi nodi 3 prif thema y credwn eu bod yn bwysig wrth fwrw ymlaen â Strategaeth Drafnidiaeth Cymru:

  • darparu system drafnidiaeth mwy effeithiol ac effeithlon, er enghraifft drwy wneud y defnydd gorau o'n rhwydwaith
  • hybu dulliau teithio mwy cynaliadwy ac iach drwy annog pobl i rannu ceir a hyrwyddo trafnidiaeth gyhoeddus a cherdded a seiclo
  • lleihau gymaint â phosibl yr angen i deithio, er enghraifft drwy annog trefniadau gweithio gartref