Skip to content

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Bws newydd yn Abertawe.
Mae gwella'r system drafnidiaeth yn hanfodol bwysig er mwyn cyflawni'n nod o wella ansawdd bywyd pobl Cymru.

Mae trafnidiaeth yn sylfaenol i'n heconomi, gan ganiatáu i bobl a nwyddau symud yn rhwydd. Mae hefyd yn hanfodol i'n hagenda cyfiawnder cymdeithasol, drwy helpu pobl i fanteisio ar wasanaethau a chyfleoedd. Hefyd, gyda'i effaith ar yr amgylchedd, mae trafnidiaeth yn ganolog i'n hymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy.

Beth ydym am ei gyflawni?

Rydym am ddatblygu Strategaeth Drafnidiaeth sy'n gwneud y mwyaf o gyfraniad trafnidiaeth at yr agenda economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol. Wedyn, bydd trafnidiaeth yn helpu i wireddu ein gweledigaeth o ddyfodol cynaliadwy i Gymru. Er enghraifft, rydym am sicrhau bod ein system drafnidiaeth yn:

  • Galluogi pobl i gael mynediad at ofal iechyd, addysg, cyflogaeth, siopau a chyfleusterau hamdden.
  • Cefnogi twf economaidd drwy gysylltiadau gwell ac amseroedd teithio mwy dibynadwy.
  • Hyrwyddo ffyrdd iach o fyw drwy gynnig cyfleusterau cerdded a seiclo gwell.
  • Lleihau effeithiau amgylcheddol, yn enwedig mewn perthynas â'r newid yn yr hinsawdd.


Beth yw prif themau ein strategaeth?

Rydym wedi nodi tair prif thema y credwn eu bod yn bwysig wrth fwrw ymlaen â Strategaeth Drafnidiaeth Cymru:

  • Darparu system drafnidiaeth mwy effeithiol ac effeithlon, er enghraifft drwy wneud y defnydd gorau o'n rhwydwaith.
  • Hybu dulliau teithio mwy cynaliadwy ac iach drwy annog pobl i rannu ceir a hyrwyddo trafnidiaeth gyhoeddus a cherdded a seiclo.
  • Lleihau gymaint â phosibl yr angen i deithio, er enghraifft drwy annog trefniadau gweithio gartref.