Skip to content

Strategaethau ar gyfer twristiaeth yng Nghymru

Prif swyddogaeth Croeso Cymru yw rhoi arweiniad a chyfeiriad strategol i'r diwydiant twristiaeth yng Nghymru.

Ein nod strategol yw:

  • gwella gallu'r diwydiant twristiaeth yng Nghymru i gystadlu
  • codi proffil a statws y diwydiant a rhoi mwy o gydnabyddiaeth i'w berfformiad economaidd
  • mabwysiadu dull gweithredu sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ac sy'n deall ac yn ymateb i anghenion y farchnad  
  • gwella dealltwriaeth am rolau a swyddogaethau'r wahanol sefydliadau sy'n ymwneud â thwristiaeth a nodi cyfleoedd ar gyfer gwaith partneriaeth effeithiol 
  • hybu twf mewn twristiaeth drwy ddefnyddio dulliau cynaliadwy.

Twristiaeth gynaliadwy

23/01/12
Pwrpas y fframwaith twristiaeth cynaliadwy yw amlinellu’r hyn y mae datblygu cynaliadwy’n ei olygu i’r sector twristiaeth yng Nghymru.
 

Strategaeth twristiaeth arfordirol

23/01/12
Datblygu potensial twristiaeth yr arfordir mewn modd cynaliadwy, wrth ymateb yr un pryd i anghenion y farchnad.