Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
29/06/15

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

26/06/15

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2014 ar gyfer Rhondda Cynon Taf.

25/06/15

Mae awdurdodau lleol yn cwblhau astudiaethau argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn er mwyn monitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai. Mae'r astudiaeth Gwynedd ar gyfer 2014 bellach ar gael.

25/06/15

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2014 ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr.

24/06/15

Mae’r Dangosfwrdd yn adrodd ar berfformiad Awdurdodau Cynllunio Lleol ar y dangosyddion Fframwaith Perfformiad a gafodd eu cytuno, dros y cyfnod o fis Ebrill 2014 i Fis Mawrth 2015.

23/06/15

Gwybodaeth am: y safleoedd hynny lle ceir perygl o lifogydd; tiroedd maes glas/tir llwyd; nifer y tai a gwblhawyd, gan gynnwys y mathau o dai.

19/06/15

Rydym am glywed eich barn am ein cynigion ar gyfer is-ddeddfwriaeth fyddai'n cael ei chyflwyno ar ôl i Fil Cynllunio (Cymru) gael Cydsyniad Brenhinol.

15/06/15

Mae'r ystadegau hyn sy'n monitro perfformiad awdurdodau cynllunio lleol o ran rheoli datblygu ar gael erbyn hyn.

10/06/15

Mae awdurdodau lleol yn cwblhau astudiaethau argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn er mwyn monitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai. Mae'r astudiaeth Ceredigion ar gyfer 2014 bellach ar gael.

04/06/15

Mae'r llythyr hwn yn nodi'r darpariaethau newydd sy'n ymwneud ag apeliadau, lloriau mesanîn, a'r ddyletswydd i ymateb i ymgynghoriadau.