Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
23/09/16

Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar hawliau datblygu a ganiateir sydd eisoes yn bodoli ar gyfer paneli solar annomestig a ph’un ai a ydynt yn parhau i fod yn addas at y diben.

16/09/16

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

14/09/16

Mae awdurdodau lleol yn cwblhau astudiaethau argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn er mwyn monitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai. Mae'r astudiaeth Casnewydd ar gyfer 2016 bellach ar gael.

09/09/16

Rhiad i awdurdodau cynllunio lleol sicrhau bod digon o dir ar gaelm, neu y bydd digon dir ar gael, ar gyfer cyflenwad pum mlynedd o dir ar gyfer tai.

07/09/16

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol yn 2015.

07/09/16

Mae'r adroddiad hwn yn dangos a oes gan yr awdurdod cynllunio lleol hwn ddigon o dir ar gael, neu a fydd ar gael, i gynnig cyflenwad pum mlynedd o dir ar gyfer tai.

07/09/16

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2015 ar gyfer Caerffili.

07/09/16

Gwybodaeth am: y safleoedd hynny lle ceir perygl o lifogydd; tiroedd maes glas/tir llwyd; nifer y tai a gwblhawyd, gan gynnwys y mathau o dai.

25/08/16

Mae awdurdodau lleol yn cwblhau astudiaethau argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn er mwyn monitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai. Mae'r astudiaeth Gwynedd ar gyfer 2016 bellach ar gael.