Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
20/02/15

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

17/02/15

Mae awdurdodau lleol yn cwblhau astudiaethau argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn er mwyn monitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai. Mae'r astudiaeth Sir Ddinbych ar gyfer 2014 bellach ar gael.

13/02/15

Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi datgan Cyfarwyddyd Hysbysu newydd ynglŷn â Olew a Nwy Anghonfensiynol.

12/02/15

Gwybodaeth am: y safleoedd hynny lle ceir perygl o lifogydd; tiroedd maes glas/tir llwyd; nifer y tai a gwblhawyd, gan gynnwys y mathau o dai.

11/02/15

Darllenwch a rhowch sylwadau ar ein cynigion i drosi gofynion cynllunio defnydd tir Cyfarwyddeb Seveso III.

10/02/15

Mae’r cylchlythyr hwn yn hysbysu bod cynllun y Sefydliad Prydeinig dros Brofi Anninistriol (BINDT) ar gyfer profi gwasgedd aer yn cael ei ddirwyn i ben.

09/02/15

Mae'r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar baratoi Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai (JHLAS).

02/02/15

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2013 ar gyfer Sir Fynwy.