Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol 22: Adeiladau Cynaliadwy (2010)

Dolenni perthnasol

Canllaw ymarferol i awdurdodau cynllunio lleol ac i ddatblygwyr ar gynllunio ar gyfer adeiladau cynaliadwy.
Mae Rheoliadau Adeiladu yn pennu safonau dylunio ac adeiladu sy’n berthnasol i’r rhan fwyaf o adeiladau newydd a llawer o addasiadau i adeiladau presennol.
Eglurhad ar bolisi cenedlaethol cynllunio ar gyfer Adeiladau Cynaliadwy.
Adolygiad o'r polisi cynllunio cenedlaethol a'r canllawiau ar gyfer adeiladau cynaliadwy.
Cafodd TAN 22 ei ddileu ar 31 Gorffennaf 2014.

Cafodd y Nodyn hwn ei ddileu am fod newidiadau i Ran L o’r Rheoliadau Adeiladu (sy’n ymwneud ag effeithlonrwydd ynni) yn dod i rym. Hefyd, mae’r gofyniad yn y polisi cynllunio cenedlaethol sy’n ymwneud â safonau adeiladu cynaliadwy wedi’i ddileu o Bolisi Cynllunio Cymru.

Mae elfennau allweddol o’r canllawiau ar adeiladau cynaliadwy, a oedd i’w gweld yn TAN 22, wedi’u cynnwys bellach mewn fersiwn newydd o TAN 12: Dylunio. Cafodd TAN 12 ei ddiweddaru a’i ddiwygio er mwyn cynnwys gwybodaeth am yr hierarchaeth gynllunio; atebion a ganiateir; a pholisïau adeiladu cynaliadwy ar safleoedd strategol  mewn cynlluniau datblygu lleol.

Mae canllaw ymarferol wedi’i baratoi er mwyn rhoi cyngor i awdurdodau cynllunio lleol ac i ddatblygwyr ar gynllunio ar gyfer adeiladau cynaliadwy.