Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 21: Gwastraff (2014)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Nodyn cyngor technegol ar y rôl sydd gan gynllunio defnydd tir i’w chwarae o ran rheoli gwastraff a chadw rheolaeth arno.

Mae’r ddogfen hon yn esbonio’r cysylltiadau rhwng:

Mae’r Nodyn Cyngor Technegol hwn yn rhoi cyngor ar:

  • y fframwaith cynllunio yng Nghymru
  • egwyddorion cynllunio
  • cynllunio strategol ar gyfer gwastraff
  • rheoli datblygu
  • asesiadau cynllunio gwastraff
  • ystyriaethau cynllunio manwl.

Canllawiau Ymarfer

Rydym hefyd wedi cyhoeddi dogfen Canllawiau Ymarfer. Mae’r canllawiau hyn yn manylu ar y mathau o dechnoleg a ddefnyddir i ymdrin â gwastraff. Dogfen er gwybodaeth yw hon ac nid yw’n rhan o’n polisi. Bydd yn cael ei diweddaru wrth i dechnolegau newydd ddatblygu.