Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 2: Cynllunio A Thai Fforddiadwy (2006)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae cynllunio defnydd tir yn un ffordd o fynd ati i ddarparu tai fforddiadwy. Diben y Nodyn Cyngor Technegol hwn yw cynnig canllawiau ymarferol ar rôl y system gynllunio wrth ddarparu tai o'r fath.

Eir ati yn y canllawiau i ddiffinio tai fforddiadwy at ddibenion y TAN hwn, a chynigir cyngor i'r awdurdodau cynllunio lleol ar sut i farnu a yw tai yn rhai fforddiadwy ai peidio. Pwysleisir yr angen i gydweithio, ynghyd â'r gofyniad sydd ar yr awdurdodau tai a'r awdurdodau cynllunio i gynnal asesiadau o'r farchnad dai leol ar y cyd â'r rhanddeiliaid allweddol.