Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15:  Datblygu a Pherygl o Lifogydd (2004)

Dolenni perthnasol

Mae'r llythyr yma yn dynodi fod Mapiau Cyngor Datblygu (DAM) newydd wedi'u rhyddhau.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r TAN hwn yn gosod canllawiau technegol sy'n ategu'r polisi a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru mewn perthynas â datblygu a llifogydd.

Mae’n rhoi cyngor ar faterion sy’n cynnwys y defnydd o fapiau cyngor ar ddatblygu i benderfynu ar broblemau’n gysylltiedig â’r risg o lifogydd, sut i asesu canlyniadau datblygiadau arfaethedig o ran llifogydd a pha gamau y gellid eu cymeryd o fewn cynlluniau datblygu a gweithdrefnau rheoli datblygiadau i liniaru unrhyw berygl o lifogydd wrth gynllunio ar gyfer datblygiadau newydd.

Mae’r Map Cyngor Datblygu (DAM) sy’n cefnogi TAN 15 ar gael fel Map Rhyngweithiol.