Skip to content

Nodiadau Cyngor Technegol

Dolenni perthnasol

Dylai awdurdodau cynllunio mwynau yng Nghymru ystyried Polisi Cynllunio Cymru, MTANs a chylchlythyrau wrth baratoi cynlluniau datblygu. Fel arfer bydd yr arweiniad hwn yn bwysig wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio unigol a cheisiadau adolygu mwynau. Bydd Gweinidogion Cymru a'r Arolygwyr Cynllunio'n ei ystyried wrth benderfynu ar geisiadau ac apeliadau cynllunio sydd wedi'u galw i mewn.

Mae pob Nodyn Cyngor Technegol (TAN) yn rhoi cyngor cynllunio manwl ar destun gwahanol.

Dylai’r awdurdodau cynllunio lleol roi ystyriaeth i’r Nodiadau Cyngor Technegol hyn wrth baratoi cynlluniau datblygu. Dylent eu darllen ynghyd â’r ddogfen Polisi Cynllunio Cymru sy’n nodi ein polisïau cynllunio ar gyfer defnyddio tir.

Dylid eu darllen hefyd ynghyd â Datganiadau Polisi Cynllunio Interim y Gweinidog, yn ogystal ag unrhyw gylchlythyron.

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 1: Cydastudiaethau Argaeledd Tir Ar Gyfer Tai (2015)

09/10/13
Mae'r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar baratoi Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 2: Cynllunio A Thai Fforddiadwy (2006)

09/10/13
Mae cynllunio defnydd tir yn un ffordd o fynd ati i ddarparu tai fforddiadwy. Diben y Nodyn Cyngor Technegol hwn yw cynnig canllawiau ymarferol ar rôl y system gynllunio wrth ddarparu tai o'r fath.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 3: Parthau Cynllunio Syml (1996)

09/10/13
Yn amlinellu’r gweithdrefnau y dylid eu dilyn wrth ddynodi Parthau Cynllunio wedi’u Symleiddio.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 4: Manwerthu A Chanol Trefi (1996)

09/10/13
Yn egluro’r wybodaeth ar gyfer cynllunio gwerthiant y dylid ei chasglu, swyddogaeth yr asesiadau effaith a’r angen i roi gwybod i ddatblygiadau manwerthu mawr.
 

Nodyn Cyngor Technegol 5, Cynllunio a Chadwraeth Natur (2009)

09/10/13
Mae Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 5 yn rhoi cyngor ar sut y dylai’r system gynllunio defnydd tir gyfrannu at y gwaith o ddiogelu a gwella bioamrywiaeth a chadwraeth ddaearegol.
 

Nodyn Cyngor Technegol 6 - Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy (2010)

09/10/13
Canllawiau ymarferol ar sut y gall y system gynllunio gefnogi cymunedau gwledig cynaliadwy.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 7: Rheoli Hysbysebion Awyr Agored (1996)

09/10/13
Yn egluro sut y gall hysbysebion ar y tu allan gael eu rheoli er mwyn diogelu cyfleusterau a’r cyhoedd.
 
Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 8: Ynni Adnewyddadwy (2005)

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 8: ynni adnewyddadwy (2005)

09/10/13
Canllawiau ar gynllunio defnydd tir ar gyfer ynni adnewyddadwy.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 9: Gorfodi Rhedaeth Gynllunio (1997)

09/10/13
Cyngor ynghylch gorfodi rheoliadau cynllunio mewn sefyllfaoedd lle mae gwaith datblygu wedi cael ei wneud heb ganiatâd.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 10: Gorchmynion Dadw Coed (1997)

09/10/13
Cyngor ynghylch ystyried cwmpas Gorchmynion Cadw Coed, y gwaith y gellir ei gyflawni ar goed sydd wedi’u diogelu ac ystyried ym mha sefyllfaoedd y mae angen Gorchmynion Cadw Coed.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 11: Swn (1997)

09/10/13
Cyngor ynghylch sut y gellir defnyddio’r system gynllunio i leihau’r effaith sylweddol y gall sŵn ei gael heb gyfyngu’n afresymol ar ddatblygiadau.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12: Dylunio (2016)

09/10/13
Mae TAN 12 yn darparu cyngor ar ddyllunio da.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 13: Twristiaeth (1997)

09/10/13
Cyngor ynghylch materion yn ymwneud â thwristiaeth ym maes cynllunio, gan gynnwys amodau meddiannaeth, datblygu carafannau a chabannau gwyliau a chyngor perthnasol arall.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 14: Cynllunio'r Arfordir (1998)

09/10/13
Cyngor ynghylch prif faterion yn ymwneud â chynllunio ar gyfer y parthau  arfordirol gan gynnwys hamdden a chadwraeth a chynllunio rheoli’r traethlin.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15:  Datblygu a Pherygl o Lifogydd (2004)

09/10/13
TAN 15 yma yn gosod canllawiau technegol sy'n ategu'r polisi a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru mewn perthynas â datblygu a llifogydd.
 
Nodyn Cyngor Technegol 16: Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored

Nodyn Cyngor Technegol 16: Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored (2009)

09/10/13
Mae’r Nodyn Cyngor Technegol (TAN) diwygiedig hwn yn rhoi cyngor i gymunedau, datblygwyr ac awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru  sy’n paratoi cynlluniau datblygu lleol ac sy’n gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.
 

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 18: Trafnidiaeth (2007)

09/10/13
Yn egluro sut i gydblethu’r modd y caiff tir ei ddefnyddio a’r gwaith o gynllunio ar gyfer trafnidiaeth. Yn esbonio sut y dylid asesu effeithiau trafnidiaeth a sut y dylid eu lleihau.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 19: Telathrebu (2002)

09/10/13
Yn amlinellu’r gweithdrefnau cynllunio y dylid eu dilyn wrth asesu cynigion telegyfathrebu.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 20:  Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (2013)

09/10/13
Cyngor as yr ystyriaeth a roddir i’r iaith Gymraeg fel rhan o broses paratoi Cynllun Datblygu Lleol.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 21: Gwastraff (2014)

09/10/13
Nodyn cyngor technegol ar y rôl sydd gan gynllunio defnydd tir i’w chwarae o ran rheoli gwastraff a chadw rheolaeth arno.
 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 23: Datblygu Economaidd (2014)

09/10/13
Bwriad y canllaw technegol hwn yw helpu awdurdodau cynllunio lleol a datblygwyr i weithredu polisi cynllunio cenedlaethol ar ddatblygu economaidd.