Skip to content

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 7, Gorffennaf 2014)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Polisi Cynllunio Cymru
Dyma ein polisi cynllunio defnydd tir newydd ar gyfer Cymru a dylid ei ystyried wrth baratoi cynlluniau datblygu.

I gyd fynd â’r canllaw hwn mae 21 Nodyn Cyngor Technegol. Mae’r canllawiau gweithdrefnol i’w cael yn ein cylchlythyrau.

Bydd Gweinidogion Cymru a’r Arolygwyr Cynllunio yn ystyried y canllawiau hyn wrth benderfynu pa geisiadau cynllunio ac apeliadau i’w galw i mewn.

Noder: Mae fersiwn diwygiedig o Bennod 2 wedi ei gynnwys ym Mholisi Cynllunio Cymru yn sgil newidiadau  i Reoliadau Cynlluniau Datblygu Lleol a ddaeth i rym ar 28 Awst 2015.  Bydd croes-gyfeiriadau i Bennod 2 yn cael eu hadolygu ar gyfer y diwygiad llawn nesaf o Bolisi Cynllunio Cymru.