Skip to content

Polisi cynllunio mwynau

Dolenni perthnasol

Cyngor technegol ar cynhyrchu agregau yng Nghymru
Mae’r nodyn cyngor technegol hwn yn rhoi cyngor ar gynllunio mewn perthynas â glo ar gyfer awdurdodau cynllunio lleol, ymgeiswyr a rhanddeiliaid eraill.

Mae Polisi Cynllunio Mwynau Cymru yn nodi canllawiau polisi cynllunio defnydd tir mewn perthynas â chloddio am fwynau a datblygiadau cysylltiedig yng Nghymru.

Canllawiau ar reoliadau sy’n cymhwyso asesiad o’r effeithiau amgylcheddol i adolygiadau nas penderfynwyd o’r amodau ar gyfer hen ganiatadau cynllunio mwynau yng Nghymru

01/12/09
Mae’r canllawiau hyn yn esbonio effeith Rheoliadau diweddar ar ganiatadau cynllunio ar gyfer echdynnu mwynau.
 

Polisi Dros Dro ar Garthu Agregau Morol

01/11/04
Nod y polisi yw sicrhau proses benderfynu gynaliadwy, gwrthrychol a thryloyw er mwyn diwallu anghenion y gymdeithas ar gyfer agregau sy'n cael eu carthu o Fôr Hafren, Aber Afon Hafren ac Afon Hafren.
 

Cyflenwad tywod a graean ar gyfer De-ddwyrain Cymru - datganiad sefyllfa

01/12/02
Mae'r ddogfen hon yn disgrifio strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflenwi tywod a graean o'r tir a'r môr i'r De Ddwyrain (ym mis Rhagfyr 2002).
 

Polisi Cynllunio Mwynau Cymru

01/12/00
Mae Polisi Cynllunio Mwynau Cymru (2001) yn nodi canllawiau polisi cynllunio defnydd tir mewn perthynas â chloddio am fwynau a datblygiadau cysylltiedig yng Nghymru, sy’n golygu'r holl fwynau a sylweddau yn y tir neu dan y tir y cloddir amdanynt naill ai drwy weithio dan ddaear neu ar y ddaear.