Skip to content

Cyfarwyddyd Ymarfer ar gyfer Anheddau Mentrau Gwledig

Dolenni perthnasol

Dyma ein polisi cynllunio defnydd tir ar gyfer Cymru a dylid ei ystyried wrth baratoi cynlluniau datblygu.
Cyngor cynllunio i helpu i gyflenwi cymunedau gwledig cynaliadwy.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cyfarwyddyd yw hwn i’r rhai sy’n gwneud cais am ganiatâd cynllunio, eu cynghorwyr ac awdurdodau cynllunio lleol.

Rydym wedi paratoi’r Cyfarwyddyd Ymarfer hwn i helpu swyddogion cynllunio lleol a phobl sy’n gwneud cais am ganiatâd cynllunio i ddeall y gofynion ar gyfer Anheddau Mentrau Gwledig a amlinellir yn Nodyn Cyngor Technegol 6 - Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy.

Mae’r cyfarwyddyd ymarfer hwn yn gwneud y canlynol:

  • egluro mewn mwy o fanylder beth yw Anheddau Mentrau Gwledig;
  • amlinellu sut y dylid cyfiawnhau ac asesu ceisiadau i’w datblygu;
  • rhoi cyngor ymarferol ar y dystiolaeth sydd ei hangen i gefnogi ceisiadau cynllunio;
  • nodi manylion ffynonellau cymorth.