Skip to content

Apeliadau, Costau, Symiau Dyddiol Safonol a Gorchmynion Prynu Gorfodol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r llythyr hwn a'r atodiadau sydd ynghlwm wrtho'n cyhoeddi'r ffaith bod newidiadau'n dod i rym i ddeddfwriaeth a chanllawiau ynghylch apeliadau, costau, symiau dyddiol safonol a gorchmynion prynu gorfodol.

Fel rhan o'r gwaith parhaus o weithredu'r rhaglen cynllunio cadarnhaol mae offerynnau statudol a chanllawiau wedi'u cyhoeddi sy'n amlinellu'r canlynol:

  • Diwygiadau i'r broses apelio (gan gynnwys ceisiadau sy'n cael eu galw i mewn) drwy gychwyn darpariaethau yn Neddf Cynllunio (Cymru) 2015, sy'n pennu proses archwilio ddiwygiedig a gwneud diwygiadau canlyniadol i weithdrefnau
  • Addasiadau i'r modd y caiff costau eu dyfarnu (gan gynnwys dirymu Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 23/93) i gynnwys fframweithiau a gweithdrefnau deddfwriaethol
  • Diweddaru symiau dyddiol safonol y mae modd i Weinidogion Cymru eu hadfer, neu y mae modd eu hadfer ar eu rhan, am wneud gwaith sy'n gysylltiedig ag ymchwiliadau lleol a gweithdrefnau cymwys
  • Newidiadau i'r weithdrefn o ran datganiad breintio cyffredinol ar gyfer Gorchmynion Prynu Gorfodol.