Skip to content

Ymchwil: Goblygiadau Cynllunio Datblygiadau Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel

Dolenni perthnasol

Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar gynllunio defnydd tir ar gyfer ynni adnewyddadwy.
Diben y Cyfarwyddyd hwn yw helpu awdurdodau cynllunio lleol i benderfynu ar geisiadau i gynnal datblygiadau ynni adnewyddadwy a charbon isel.
Fersiwn wedi’i diweddaru o’r llawlyfr i helpu awdurdodau cynllunio lleol i lunio asesiadau ynni adnewyddadwy a datblygu polisïau yn eu cynlluniau datblygu lleol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r system gynllunio'n chwarae rhan bwysig yn y gwaith o hwyluso prosiectau ynni adnewyddwy mewn lleoliadau addas. Ar yr un pryd mae'n helpu i gydbwyso effeithiau'r datblygiadau arfaethedig ar yr amgylchedd lleol. Cafodd y gwaith ymchwil hwn ei baratoi i ni gan Ymgynghorwyr Defnydd Tir a’r Ganolfan Ynni Cynaliadwy.

Amcanion yr ymchwil oedd:

  • Adolygu goblygiadau cynllunio defnydd tir gwahanol ddatblygiadau ynni adnewyddadwy a charbon isel; ac
  • Archwilio a deall swyddogaethau awdurdodau cynllunio lleol i baratoi cynlluniau datblygu lleol ac ymdrin â cheisiadau i hwyluso datblygiadau ynni adnewyddadwy a charbon isel.

Roedd yr ymchwil yn argymell bod angen rhagor o ymchwil a chanllawiau.  

Mae'r gwaith ymchwil hwn wedi'i ddefnyddio i lunio cyfarwyddyd ymarfer ar gyfer awdurdodau cynllunio lleol er mwyn eu helpu i wneud penderfyniadau ar geisiadau i gynnal datblygiadau ynni adnewyddadwy.