Skip to content

Adolygiad a Gwerthusiad Pum Mlynedd o Gynllun Ymchwil Gynllunio Cymru - Adroddiad Terfynol i Lywodraeth Cynulliad Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Nod Rhaglen Ymchwil Gynllunio Cymru (WPRP) yw cefnogi anghenion ymchwilio’r broses o ddatblygu polisi cynllunio yng Nghymru. Mae gweithredoedd yr WPRP yn seiliedig ar Astudiaeth Gwmpasu a gwblhawyd yn 2000.

Nod y Rhaglen, yn ôl yr astudiaeth yw (o’i gyfieithu):

"cefnogi amcanion y Cynulliad ar gyfer y system gynllunio drwy gynnal gwaith ymchwil a fydd yn llywio’r broses o ddatblygu polisi cynllunio cynaliadwy ac effeithiol, hwyluso
canllawiau arferion da a sicrhau bod polisi cynllunio, a’i oblygiadau, yn cael ei fonitro a’i werthuso."

Yn ystod y pum mlynedd ers datblygu’r Astudiaeth Gwmpasu, mae nifer o newidiadau sefydliadol a newidiadau polisi wedi digwydd ac felly mae cyd-destun Polisi Cynllunio
Cymru wedi newid hefyd. Dyma rhai o’r newidiadau hyn:

 • Mae Uned Polisi Strategol y Cynulliad bellach yn gyfrifol am ymchwil i gynllunio gofodol, er mwyn cefnogi’r gwaith ar Gynllun Gofodol Cymru;
 • Mae polisïau corfforaethol Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi esblygu;
 • Cynhaliwyd gwaith ymchwil sy’n ymwneud â mwynau a gwastraff gan ddefnyddio cronfeydd sydd wedi’u neilltuo gan y WPRP.

Dyma gyfle gwych i werthuso ac adolygu’r WPRP. Mae briff y cleient ar gyfer yr astudiaeth hon yn nodi’r cylch gwaith canlynol:

 • Ystyried a fodlonwyd yr amcanion a nodwyd yn yr Astudiaeth Gwmpasu;
 • Archwilio sut mae’r ymchwil a wnaed naill ai wedi dylanwadu ar bolisi neu wedi troi’n bolisi;
 • Rhoi cyfeiriad ar gyfer y rhaglen ymchwil bum mlynedd nesaf.

Nod yr adolygiad yw:

"Gwerthuso Rhaglen Ymchwil Gynllunio Cymru yng Ngoleuni polisïau strategol y Cynulliad o roi amcanion a themâu drafft ar gyfer 2005-2011."

Mae’r astudiaeth yn seiliedig ar gyfuniad o ymchwil ddesg ac ymgynghoriadau â rhanddeiliaid. Mae’r gwaith hwn wedi cynnwys:

 • Adolygiad o fframwaith polisi corfforaethol y Cynulliad a’r broses o ddatblygu polisi cynllunio penodol;
 • Adolygiad o reolaeth y Rhaglen a’r prosiectau ymchwil a gefnogir;
 • Adolygiad desg manwl o ddetholiad o ddeg o brosiectau ymchwil a ariennir gan y Rhaglen;
 • Adolygiad o’r amgylchedd polisi yn y dyfodol y bydd yn rhaid i’r WPRP ei ystyried;
 • Adolygiad o drefniadau gweinyddol y Rhaglen;
 • Trafodwyd y canfyddiadau interim mewn dau weithdy bord gron – un gyda swyddogion y Cynulliad a’r llall gyda rhanddeiliaid allanol.