Skip to content

Cylch gorchwyl, cwmpas a llywodraethu

Bydd yr adolygiad yn nodi opsiynau i alluogi strwythurau sefydliadol i roi'r system gynllunio ar waith yng Nghymru yn y dyfodol gan ystyried blaenoriaethau polisi Llywodraeth Cymru.

Cylch gorchwyl

Dylai'r adolygiad wneud y canlynol:

  • Nodi amcanion polisi allweddol y mae'n ofynnol i'r system gynllunio eu cyflawni nawr ac yn y dyfodol;
  • Asesu trefniadau cyflawni sefydliadol sy'n bodoli eisoes, gan nodi meysydd o arfer da a meysydd i'w gwella;
  • Cynnig opsiynau ar gyfer rhoi'r system gynllunio ar waith yn y dyfodol, gan gynnwys gwneud cynlluniau a gwasanaethau rheoli datblygu. Dylai hyn gynnwys ystyried yr hyn y dylid ei gyflawni yn yr hierarchaeth sefydliadol a ble, a gall gynnwys awgrymu trefniadau sefydliadol newydd.

Cwmpas

Dylai'r adolygiad hwn ategu gwaith blaenorol i ddarparu rhan o'r sail dystiolaeth ar gyfer Papur Gwyn ar gynllunio y disgwylir iddo gael ei gyhoeddi yn ystod 2013. Bydd yn casglu tystiolaeth o'r ffordd orau o ddyrannu rolau a chyfrifoldebau i sicrhau bod y system gynllunio yn cyflawni polisïau Llywodraeth Cymru mewn modd amserol, tryloyw ac sy'n atebol yn ddemocrataidd, gan ystyried y galwadau cynyddol gymhleth a wynebir.

Bydd yr adolygiad hwn yn ystyried rolau a chyfrifoldebau Llywodraeth Cymru (gan gynnwys yr Arolygiaeth Gynllunio), awdurdodau lleol, ymgyngoreion statudol a chynghorau tref a chymuned yn y dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys ystyried a ddylid paratoi cynlluniau datblygu ar lefel uwch na'r lefel awdurdod cynllunio lleol bresennol a ph'un a oes achos dros sicrhau bod categorïau diffiniedig o geisiadau cynllunio mawr yn cael eu  penderfynu gan haen uwch o lywodraeth na'r un bresennol.

Llywodraethu

Bydd bwrdd llywio dan gadeiryddiaeth y Dirprwy Gyfarwyddwr Cynllunio yn cyfarfod yn achlysurol â'r adolygydd annibynnol, John Davies, er mwyn rhoi cyfarwyddyd i dîm y prosiect ar gwmpas yr adolygiad a'r gwaith o'i gynnal.  Mae aelodau'r bwrdd llywio wedi'u penodi o blith rhanddeiliaid allweddol. Mae'r Is-adran Gynllunio wedi darparu'r ysgrifenyddiaeth ar gyfer yr adolygiad.