Skip to content

Deddfwriaeth

llyfryn Deddf Cynllunio Gwlad a Thref
Mae cynllunio yng Nghymru yn cael ei reoli gan Deddfwriaeth Sylfaenol ac Is-ddeddfwriaeth.

Deddfwriaeth Sylfaenol

Bellach, rydym yn gallu creu ein deddfwriaeth sylfaenol newydd ein hunain yng Nghymru. Rydym wedi paratoi Bil Cynllunio drafft i ymgynghori arno cyn ei gyflwyno gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn diweddarach eleni.

Gall ddeddfwriaeth sylfaenol hefyd gael ei gwneud drwy ddeddfau Seneddol. Ymhlith y ddeddfwriaeth sylfaenol briodol ar hyn o bryd mae:

 • Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
 • Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990
 • Deddf Cynllunio (Sylweddau Peryglus) 1990
 • Deddf Cynllunio a Digolledu 1991
 • Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004
 • Deddf Cynllunio 2008.

Is-ddeddfwriaeth

Gorchmynion a Rheoliadau yw’r rhain. Ymhlith yr is-ddeddfwriaeth briodol ar hyn o bryd mae:

 • Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 (Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir (OS 1995 Rhif 418)
 • Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987 (Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd) (OS 1987 Rhif 764)
 • Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynlluniau Datblygu) 1991 (OS 1991 Rhif 2794)
 • Rheoliadau Cyffredinol Cynllunio Gwlad a Thref 1992 (OS 1992 Rhif 1492)
 • Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012

I weld manylion yr holl Ddeddfau a'r Gorchmynion uchod, ewch i wefan Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus (dolen allanol, Saesneg yn unig).