Skip to content

Penderfyniadau

Sut mae Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) yn penderfynu a yw cais yn dderbyniol neu beidio?

Mae Awdurdodau Cynllunio Lleol yn penderfynu ar geisiadau cynllunio ar sail y polisïau yn eu cynllun datblygu. Fodd bynnag, gall awdurdod gymeradwyo cais ar sail ystyriaethau cynllunio eraill, er ei fod yn groes i’r cynllun. Gelwir hyn yn “gwyro” o’r cynllun.

Beth os bydd caniatâd yn cael ei wrthod?

Pan fydd cais cynllunio yn cael ei wrthod, gall yr ymgeisydd apelio i’r Arolygiaeth Gynllunio cyn pen 6 mis ar ôl i’r cais gael ei wrthod. Asiantaeth annibynnol yw’r Arolygiaeth Gynllunio sy’n cynnwys arolygwyr cynllunio ac sy’n ystyried yr apêl a materion eraill sy’n codi cyn penderfynu derbyn neu wrthod apêl.

Ewch i: Gwefan yr Arolygiaeth Gynllunio (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Beth os ydw i’n cael caniatâd ond yn anghytuno â’r amodau sydd ynghlwm wrtho?

Os ydych chi’n anghytuno gyda chaniatâd sy’n cael ei roi oherwydd rhai amodau sydd ynghlwm wrtho gallwch apelio i’r Arolygiaeth Gynllunio yn erbyn yr amodau hynny. Dylid gwneud hyn cyn pen 6 mis ar ôl derbyn yr hysbysiad penderfynu.

Gynllunio (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Beth os ydw i’n gwrthwynebu cais cynllunio sy’n cael ei gymeradwyo – alla i apelio?

Na allwch. Nid yw’r broses apelio yn agored i unrhyw un ar wahân i’r rheini sy’n gwneud y cais cynllunio.
Mae un Llywodraeth ar ôl y llall wedi barnu bod gwrthwynebwyr (trydydd partïon) yn cael digon o gyfle i gymryd rhan yn y broses gynllunio trwy:

  • gymryd rhan yn y cynllun datblygu o’r cychwyn cyntaf; a
  • gwneud sylwadau am gais cynllunio yn ystod y cyfnod penderfynu.

Mae’r hawliau hyn ar gael i bawb.