Skip to content

Helpu pobl i gael gwaith

Dolenni perthnasol

Mae'r rhaglen hon yn cefnogi ein hagenda Trechu Tlodi a'i nod yw creu 5,000 o gyfleoedd gwaith a hyfforddiant i bobl sy'n byw mewn cartrefi di-waith.

Mae twf a swyddi cynaliadwy wrth galon y Rhaglen Lywodraethu a swyddi a'r economi yw prif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru.

Mae cyflogaeth yn darparu lefel uchel o amddiffyniad yn erbyn tlodi i unigolion a theuluoedd. Ceir cydberthynas cryf rhwng cymwysterau a sgiliau, cyflogaeth ac enillion.

Mae'r meysydd allweddol sy'n cefnogi hyn yn cynnwys:

  • Addysg a Sgiliau
  • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
  • Yr Amgylchedd a Chefn Gwlad
  • Trafnidiaeth 
  • Cymunedau yn Gyntaf