Skip to content

Cynllun Gweithlu Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Ffyniant i Bawb: y Strategaeth i Gymru’n egluro uchelgais Llywodraeth Cymru i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i holl blant Cymru.

Blynyddoedd Cynnar yw un o bedair blaenoriaeth drawsbynciol y strategaeth.

Rydym am i blant o bob cefndir gael y dechrau gorau mewn bywyd. Ein nod yw sicrhau bod pawb yn cael cyfle i gyflawni eu potensial yn llawn a chael cymaint o gyfleoedd â phosibl i fyw bywyd iach, ffyniannus a llawn fel oedolion, gan eu galluogi i gymryd rhan yn llawn mewn cymunedau, yn y gweithle, a chyfrannu at lwyddiant economaidd Cymru yn y dyfodol.

Mae yna dystiolaeth sylweddol i awgrymu mai darparu’r cymorth priodol i bob plentyn, yn enwedig plant sydd â chefndir o amddifadedd, yw’r ffordd orau o dorri’r cylch tlodi, a chodi dyheadau a chyrhaeddiad i bawb. Mae hyn yn sail i’n huchelgais ganolog o greu ffyniant i bawb, lleihau anghydraddoldeb, a hyrwyddo llesiant. Mae buddsoddi yn y blynyddoedd cynnar yn fuddsoddiad yn economi a gweithlu’r dyfodol.

Mae’r llywodraeth yn cydnabod yn llawn bod gweithlu Blynyddoedd Cynnar medrus iawn yn allweddol i helpu i ddatblygu dysgu a datblygiad ein plant gan eu hannog i allu datblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu potensial yn llawn mewn bywyd.

M ae Cynllun y Gweithlu Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar yn cefnogi’r gydnabyddiaeth hon. Mae’r cynllun yn egluro’n huchelgais i ddatblygu gweithlu gofal plant a chwarae a blynyddoedd cynnar medrus iawn sy’n cael ei gydnabod fel proffesiwn uchel ei barch a gyrfa o ddewis, ac un y mae cymdeithas yn ei werthfawrogi am ei gyfraniad i ddysgu a datblygiad ein plant.

Nod y cynllun hwn yw cefnogi’r sector dros gyfnod o ddeng mlynedd a bwriedir iddo fod yn ddogfen fyw.