Skip to content

Y blynyddoedd cynnar

Dolenni perthnasol

Mae’r grantiau hyn yn darparu cymorth ariannol i helpu mynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad.
Mae’r cynllun drafft hwn yn amlinellu ein nodau ar gyfer y gweithlu blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae ac yn disgrifio’r modd yr ydym yn cynnig eu cyflawni.
Mae’r ymgynghoriad hwn yn rhoi manylion y fframwaith drafft a ddefnyddir i’n cynorthwyo ni i ddeall y graddau y mae ein polisïau a’n rhaglenni yn cael effaith.
Mae Dechrau’n Deg yn rhan o’n Rhaglen Blynyddoedd Cynnar i deuluoedd â phlant dan 4 oed sy’n byw yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.
Rydym wedi ymrwymo i wneud egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn realiti i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru.
Ymarferydd gyda phlant ifanc

A ddiffinnir yng Nghymru fel y cyfnod sy’n dechrau cyn i’r plentyn gael ei eni hyd ddiwedd y Cyfnod Sylfaen, neu 0 i 7 oed.

Mae’r blynyddoedd cynnar yn rhan hollbwysig o blentyndod; cyfnod y dylai plant allu ei fwynhau, pan fyddant yn tyfu, yn datblygu, yn chwarae ac yn dysgu mewn amgylchedd diogel sy’n eu meithrin.

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, anfonwch e-bost i blynyddoeddcynnar@wales.gsi.gov.uk.