Skip to content

Cyhoeddiadau Llywodraeth leol

 

Adroddiadau ar Ddirnadaeth Ymddygiadol

17/01/17
Mae Dirnadaeth Ymddygiadol yn tynnu ar ddealltwriaeth o’r broses y mae unigolyn yn mynd drwyddi wrth wneud penderfyniadau, gan gynnwys sut mae cyd-destun y penderfyniadau’n dylanwadu ar ganlyniadau.
 

Arolygon Etholiadau Lleol

05/01/17
Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn ei gwneud yn ofynnol i arolwg o unigolion, yn sefyll yn yr etholiad, gael ei wneud ym mhob etholiad lleol cyffredin.
 

Canllawiau ar gyfer cyflogau prif weithredwyr a phrif swyddogion awdurdodau lleol

18/02/16
Canllawiau penodol a fwriedir ar gyfer Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRPW).
 

Canllawiau i Aelodau Etholedig Lleol

12/01/16
Canllawiau i aelodau etholedig lleol craffu ar y ffordd y mae Awdurdodau Lleol yn dal ac yn defnyddio cronfeydd wrth gefn.
 

Pam y mae’n rhaid i Lywodraeth Leol droi’n ddigidol

02/11/15
Comisiynodd Llywodraeth Cymru ddarn o waith i adolygu gweithgarwch digidol o fewn llywodraeth leol yng Nghymru.
 

Rheoliadau Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015

20/07/15
Canllawiau wrth ystyried y posibilrwydd o waredu cae chwarae ar gyfer awdurdodau lleol (cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol; cynghorau cymuned a thref ac awdurdodau’r parciau cenedlaethol).
 

Adolygiad o Gostau Gweinyddol Awdurdodau Lleol Cymru

12/06/15
Ymchwil sy'n archwilio'r posibilrwydd o drosglwyddo adnoddau a gaiff eu gwario ar swyddogaethau gweinyddol mewn awdurdodau lleol ar hyn o bryd i gefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau rheng flaen.
 

Gwahoddiad i brif awdurdodau lleol gyflwyno cynigion i uno’n wirfoddol

24/02/15
Ym mis Medi 2014, cyhoeddwyd prosbectws gennym a oedd yn nodi’r camau yn y broses, ynghyd â’r dyddiadau allweddol a’r mathau o gymorth a allai fod yn ddefnyddiol i’r awdurdodau wrth iddynt gyflwyno cynigion.
 

Canllawiau Statudol a wnaed o dan Adran 30 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

08/05/14
Canllawiau statudol ar gyfer absenoldeb teuluol i aelodau Awdurdodau Lleol.
 

Canllawiau Statudol a wnaed o dan Adran 4 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

01/04/14
Canllawiau statudol ar gyfer mynychu cyfarfodydd cyngor o bell.
 
Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

26/03/14
Pasiwyd Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 15 Mawrth 2011 a chymeradwywyd gan Ei Fawrhydi mewn Cyngor ar 10 Mai 2011.
 

Adroddiad y Grŵp Arbenigwyr ar Amrywiaeth mewn Llywodraeth Leol

18/03/14
Adroddiad sy’n cynnwys canfyddiadau ac argymhellion y grŵp i wella’r arolwg ymgeiswyr ac amrywiaeth mewn Llywodraeth Leol.
 

Protocol ar Gefnogi ac Ymyrryd ym materion Llywodraeth Leol

31/05/13
Mae’n nodi’r amgylchiadau ar gyfer cynnig cefnogaeth, neu ymyrraeth y Llywodraeth  mewn perthynas ag awdurdodau sy’n profi heriau penodol o ran llywodraethu neu berfformiad.
 
Canllawiau Statudol a wnaed o dan Fesur Llywodraeth Leol 2011

Canllawiau Statudol a wnaed o dan Fesur Llywodraeth Leol 2011

16/05/13
Cyhoeddir y Canllawiau Statudol hyn o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.
 
Canllawiau Statudol I Awdurdodau Lleol Yng Nghymru Y Pŵer I Hybu Neu Wella Lles Economaidd, Cymdeithasol Neu Amgylcheddol O Dan Ddeddf Llywodraeth Leol 2000

Canllawiau Statudol I Awdurdodau Lleol Yng Nghymru Y Pŵer I Hybu Neu Wella Lles Economaidd, Cymdeithasol Neu Amgylcheddol O Dan Ddeddf Llywodraeth Leol 2000

28/03/13
Mae'r canllawiau statudol hyn yn berthnasol i awdurdodau lleol yng Nghymru, sef cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol, y rhoddwyd y pŵer hwn iddynt o dan y Ddeddf, a chynghorau cymuned y rhoddwyd y pŵer hwn iddynt o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.
 
Ymateb i Grymuso a Diogelu Defnyddwyr

Ymateb i Grymuso a Diogelu Defnyddwyr

03/10/11
Mae’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau wedi ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth y DU, Grymuso a Diogelu Defnyddwyr, ar newidiadau sefydliadol ar gyfer darparu gwybodaeth, cyngor, addysg, eiriolaeth a gorfodi i ddefnyddwyr.
 
Adolygiad Mathias

Adroddiad Adolygiad Mathias

22/06/11
Penodwyd Glyn Mathias gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol ar y pryd i adolygu rhaglen waith Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru.
 

Craffu ar Faterion Trosedd ac Anhrefn, o dan adran 20 o Ddeddf yr Heddlu a Chyfiawnder 2006 – Canllawiau Statudol

12/02/10
Mae’r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol sefydlu pwyllgor trosedd ac anhrefn i graffu ar faterion diogelwch cymunedol.
 
Cyd-Ddealltwriaeth Newydd Rhwng Llywodraeth Y Cynulliad a Llywodraeth Leol Yng Nghymru

Cyd-Ddealltwriaeth Newydd Rhwng Llywodraeth Y Cynulliad a Llywodraeth Leol Yng Nghymru

12/11/09
Mae Cyd-Ddealltwriaeth Newydd yn amlinellu rolau a chyfrifoldebau'r Cynulliad a Llywodraeth Leol.
 

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Llywodraeth Leol) 2009

14/07/09
Cyflwynwyd Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol (LCO) arfaethedig ar gyfer Llywodraeth Leol i'r Cynulliad gan Dr Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol ar 14 Gorffennaf 2009.
 

Y dreth gyngor – Casglu’r dreth yn ystod dirwasgiad 2009

22/06/09
Nod yr adroddiad hwn yw rhoi arweiniad, syniadau am arferion gorau ac atebion posibl i awdurdodau lleol wrth iddynt wynebu’r dasg anodd o gasglu refeniw’r dreth gyngor yn ystod dirwasgiad, gan roi ystyriaeth lawn i amgylchiadau a phroblemau ariannol y rheiny sy’n talu’r dreth gyngor.
 

Rheoli Diogelwch Cofebau Claddfeydd

15/04/09
Cyngor ymarferol ar gyfer ymdrin â chofebau ansefydlog.
 
Cymuned ar y Cyd - Meithrin cydberthynas a siarteri ar gyfer awdurdodau unedol a chynghorau cymuned a thref

Cymuned ar y Cyd - Meithrin cydberthynas a siarteri ar gyfer awdurdodau unedol a chynghorau cymuned a thref

13/07/08
Mae’n cael ei gyhoeddi ar y cyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Un Llais Cymru a Llywodraeth Cymru. Canolbwynt y canllawiau yw’r pwyslais ar sefydlu perthynas ffurfiol drwy gytuno ar siarter.
 
Y Canllawiau ar y Fframwaith Darbodus ar Gyfer Cyllid Cyfalaf ar Gyfer Awdurdodau Lleol Yng Nghymru

Y Canllawiau ar y Fframwaith Darbodus ar Gyfer Cyllid Cyfalaf ar Gyfer Awdurdodau Lleol Yng Nghymru

27/06/08
Yn y canllawiau ceir sylwadau anffurfiol a chrynodeb o brif elfennau'r system a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2004.
 

Sylwadau ar Reoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2008

03/04/08
Yn dilyn ymgynghoriad ym mis Ionawr 2008, daeth diwygiad i'r Rheoliadau Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu (Cymru) i rym ar 31 Mawrth 2008. Ceir ar y dudalen hon sylwadau anffurfiol ar y rheoliad diwygio, sy'n cynnwys dolen i'r ddeddfwriaeth, ynghyd â sylwadau a chanllawiau statudol newydd ar ...
 

Modelau amgen i ddyrannu adnoddau ar gyfer gwasanaethau lleol yng Nghymru

08/11/07
Comisiynwyd yr adroddiad hwn fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i'r Pwyllgor Ariannu Ysgolion, ac mae'n ymchwilio i ddulliau gweithredu amgen ar gyfer y fformiwla ariannu.
 

Yr adroddiad terfynol ar y gwaith ymchwil i’r cymorth a’r ymyrraeth mewn llywodraeth leol

04/10/07
Ym mis Medi 2006, comisiynodd Llywodraeth Cymru dîm ymchwil o Ysgol Reolaeth Caerfaddon i archwilio’r arferion cyfredol a’r modelau presennol o gymorth ac ymyrraeth mewn llywodraeth leol.
 
Rhannu Cyfrifoldeb

Rhannu Cyfrifoldeb

08/03/07
Mae’r datganiad polisi hwn yn nodi’n disgwyliadau ni ynglŷn â’r awdurdodau lleol a’r gefnogaeth yr ydym yn anelu at ei rhoi iddynt wrth wneud y canlynol.
 

Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol 2007-08 (Setliad Terfynol - Cynghorau) (Saesneg yn unig)

20/12/06
Mae'r adroddiad hwn yn pennu faint o gymorth grant refeniw y mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnig ei ddosbarthu i gynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol (y cyfeirir atynt fel cynghorau ar ôl hyn) yng Nghymru yn ystod 2007-08. Mae'r adroddiad hefyd yn pennu sut y bydd yr Ardrethi ...
 

Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol 2007-08 (Setliad Dros Dro - Cynghorau) (Saesneg yn unig)

24/10/06
Mae'r adroddiad hwn yn pennu faint o gymorth grant refeniw y mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnig ei ddosbarthu i gynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol yng Nghymru yn ystod 2007-08. Mae'r adroddiad hefyd yn pennu sut y bydd yr Ardrethi Annomestig yn cael eu dosbarthu i'r cy ...
 

Cyflwyniad Llywodraeth Cymru i Ymchwiliad Lyons i Lywodraeth Leol (Saesneg yn unig)

09/03/06
Ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru ar gydbwysedd cyllid Awdurdodau Lleol yng Nghymru.
 
Pŵer Cyffredinol i Awdurdodau Gwerth Gorau yng Nghymru godi tâl am wasanaethau dewisol - Canllawiau ar y Pŵer yn Neddf Llywodraeth Leol 2003 (Saesneg yn unig)

Pŵer Cyffredinol i Awdurdodau Gwerth Gorau yng Nghymru godi tâl am wasanaethau dewisol - Canllawiau ar y Pŵer yn Neddf Llywodraeth Leol 2003

28/02/04
Mae Deddf 2003 yn cynnwys pŵer cyffredinol i Awdurdodau Gwerth Gorau yng Nghymru a Lloegr allu codi tâl am wasanaethau dewisol. Caiff awdurdodau gwerth gorau eu diffinio yn adran 1 Deddf Llywodraeth Leol 1999, ac mae'r term "gwerth gorau" hefyd yn cyfeirio at Raglen Cymru ar gyfer Gwella sy' ...