Skip to content

Partneriaeth

Dolenni perthnasol

Diben Byrddau Gwasanaethau Lleol (BGLlau) yw sicrhau budd i ddinasyddion, drwy annog mwy o gydweithio ar draws yr holl wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
Ysgytwol llaw.
Mae gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer nodi, datblygu a darparu gwasanaethau yn seiliedig ar ei gweledigaeth o hybu partneriaeth a chyfranogiad, a bod yn agored.

Mae'r ffordd y mae'n gweithio yn bwysig iawn i Lywodraeth Cymru. Er mwyn gwireddu ein gweledigaeth, mae angen i bob rhan o gymdeithas chwarae rhan ymarferol yn y gwaith hwnnw ac mae angen grymuso pobl i wneud gwahaniaeth. Rydym yn gwerthfawrogi barn y bobl y mae'n polisïau'n effeithio arnynt, ynghyd â safbwyntiau'r rheini sy’n gweithio ar lawr gwlad i roi polisïau a rhaglenni ar waith. Wrth ddatblygu’r agenda hon, rydym wedi ymrwymo i:

  • fod yn agored
  • partneriaeth a chyfranogiad
  • gwasanaethau cyhoeddus
  • cydraddoldeb
  • adlewyrchu gwahaniaethau ledled Cymru.