Skip to content

Cyfarwyddyd Trosglwyddo Staff Awdurdodau Cymru (Pensiynau) 2012

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dyma Gyfarwyddyd Trosglwyddo Staff Awdurdodau Cymru (Pensiynau) 2012 (“y Cyfarwyddyd”), a ddaeth i rym ar 6 Mawrth 2012.

Mae’r cyfarwyddyd yn arfer pwerau Gweinidogion Cymru yn adran 101 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003, ac yn cydymffurfio â’u hymrwymiad yn adran 102 o’r ddeddf honno.

Mae’r Cyfarwyddyd yn darparu ar gyfer sefyllfa pan fo awdurdod yn ymrwymo i gytundeb gyda rhywun i ddarparu gwasanaethau, a bod y gwasanaethau hynny, yn y cyfnod yn union cyn ymrwymo i’r cytundeb hwnnw, yn cael eu darparu gan yr awdurdod a’u cyflawni gan weithwyr yr awdurdod:

  • rhaid i’r cytundeb sydd rhwng yr awdurdod a’r contractwr ei gwneud yn ofynnol bod y contractwr yn sicrhau diogeliad pensiwn ar gyfer pob gweithiwr sy’n trosglwyddo, a darparu y gall y gweithiwr orfodi’r ddarpariaeth diogeliad pensiwn; a
  • bod diogeliad pensiwn yn cael ei sicrhau fel bod gan y gweithiwr sy’n trosglwyddo, wedi iddo newid cyflogwr, hawl i gaffael hawliau pensiwn sydd yr un fath, neu yr un fath yn fwy neu lai, neu yn well na’r rhai a oedd ganddo fel gweithiwr yr awdurdod.

Mae’r Cyfarwyddyd hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i ddiogelu pensiwn mewn perthynas â chyn-weithwyr awdurdod a drosglwyddwyd i gontractwr dan Reoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) mewn perthynas ag unrhyw aildendro cytundeb i ddarparu gwasanaethau.

Yn achos gweithwyr sy’n aelodau o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, mae’n bosibl i’r cyflogwr newydd, os yw’n dymuno, geisio statws corff derbyniedig o fewn y Cynllun fel bod staff sydd wedi trosglwyddo yn parhau i gael mynediad at y cynllun pensiwn hwnnw am gyfnod eu gwasanaeth yn y dyfodol.

Bydd y Cyfarwyddyd yn berthnasol i awdurdodau gwella Cymru a chynghorau cymuned. Awdurdodau gwella Cymru yw cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol yng Nghymru, awdurdodau Parciau Cenedlaethol Cymru ac awdurdodau tân ac achub Cymru.