Skip to content

Adolygu Ardrethi Busnes Cymru

Dolenni perthnasol

Mae'r Ardaloedd Menter yn cynnig cymhellion arbennig i ddenu busnesau newydd i leoliadau ardderchog yng Nghymru gan ddefnyddio dull Cymreig sy'n ffitio i'r dim.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r adolygiad wedi’i gwblhau; darllenwch gyngor ac argymhellion y grŵp Gorchwyl a Gorffen a’n hymateb yma.

Sefydlwyd Grŵp Gorchwyl a Gorffen llynedd dan gadeiryddiaeth yr Athro Brian Morgan, Athro Entrepreneuriaeth ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Ei dasg oedd edrych ar ffyrdd o ddefnyddio’r drefn ardrethi busnes yng Nghymru i annog datblygu a thwf economaidd. Cyhoeddodd y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth adroddiad terfynol y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ym mis Mehefin 2012.

Argymhellion yr adroddiad

Roedd yr adroddiad terfynol yn cynnwys 19 prif argymhelliad yn cwmpasu amrywiol faterion yn ymwneud ag ardrethi busnes yng Nghymru. Gofynnodd y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth i’r Athro Brian Morgan drafod yr argymhellion a chasglu adborth gan fusnesau a rhanddeiliaid allweddol eraill gan gynnwys Cadeiryddion Ardaloedd Menter a Phanelau’r Sector yn ystod haf 2012.

Ein hymateb i’r adolygiad

Ym mis Hydref 2012, cynhyrchodd Llywodraeth Cymru ymateb i’r Adolygiad.