Skip to content

Ardrethi Annomestig (busnes)

Dolenni perthnasol

Er mwyn i Awdurdodau Lleol allu rhoi’r cynllun rhyddhad ardrethi busnes ‘Datblygiadau Newydd’ ar waith, bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi help ariannol iddyn nhw.
Er mwyn i Awdurdodau Lleol allu rhoi’r cynllun rhyddhad ardrethi busnes 'Agored i Fusnes' ar waith, bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi help ariannol iddyn nhw.
Mae'r hwn yn amlinellu'r Cyfraddau Llog ar Ordaliadau ers 2005.
Mae'r Gwasanaeth Tribiwnlys Prisio yn darparu cymorth gweinyddol ar gyfer y 4 Tribiwnlys Prisio Rhanbarthol yng Nghymru.

Mae Ardrethi Annomestig (NDR) hefyd yn cael eu galw’n Ardrethi Busnes. Treth ar eiddo yw’r rhain a delir ar eiddo annomestig.

Treth ar eiddo yw’r rhain a delir ar eiddo annomestig. Dyma’r ffordd y mae busnesau a defnyddwyr eraill eiddo annomestig yn cyfrannu at gostau gwasanaethau awdurdodau lleol.

Mae ardrethi annomestig yn cael eu cyfrifo trwy gymryd Gwerth Ardrethol (RV) eiddo a’i luosogi gyda 'lluosydd' neu’r 'tâl yn y bunt' ar gyfer ardrethi annomestig am y flwyddyn dan sylw. Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA), sy’n annibynnol ar Lywodraeth Cymru, yn prisio’r eiddo at ddibenion codi ardrethi annomestig ac yn pennu’r Gwerth Ardrethol.

Llywodraeth Cymru sy'n pennu'r lluosydd bob blwyddyn. Fel arfer, caiff y lluosydd ei bennu yn unol â’r ffigur ym Mynegai Prisiau Manwerthu’r mis Medi blaenorol, ac ni chaiff unrhyw gynnydd fod yn uwch na’r na’r ffigur hwnnw. Fodd bynnag, mae Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2014 wedi rhoi cap o 2 y cant ar unrhyw gynnydd, a’r lluosydd ar gyfer y flwyddyn ariannol 2014-15 yw 0.473.

Mae sawl gwahanol fath o ryddhad ardrethi ar gael a all helpu i ostwng bil ardrethi busnesau neu eiddo annomestig eraill. Mae Llywodraeth Cymru yn talu 100 y cant o bob rhyddhad ardrethi gorfodol ac mewn rhai achosion, canran o hyd at 90% o’r rhyddhad yn ôl disgresiwn. Gall busnes apelio yn erbyn ei Werth Ardrethol os yw o’r farn ei fod yn anghywir.

Mae’r holl ardrethi annomestig yn cael eu casglu a’u talu i Gronfa Ardrethi Annomestig Llywodraeth Cymru. Maent wedyn yn cael eu rhoi’n ôl i awdurdodau lleol fel rhan o setliad refeniw llywodraeth leol bob blwyddyn.

Sut i gymryd rhan

Rhyddhad ardrethi busnes yng Nghymru (gwefan allanol) yn wefan a ariannir gan y Llywodraeth ac a gynlluniwyd i ddarparu un ffynhonnell o wybodaeth eglur a chryno am ardrethi busnes i fusnesau.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch pris eich cartref neu'ch busnes, efallai y bydd y Tribiwnlys Prisio Cymru (gwefan allanol) yn gallu'ch helpu.