Skip to content

Cyhoeddiadau Cyngor Cymuned Tref

Dolenni perthnasol

Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar yr heriau a wynebir gan wasanaethau cyhoeddus a pherfformiad presennol y system gwasanaethau cyhoeddus gyfan.
Amcan yr ymchwil oedd i wellhâi ein dealltwriaeth o gynghorau cymuned a thref yng Nghymru a sut y maent yn gweithredu.

Canllaw y cynghorydd da - ar gyfer cynghorwyr cymuned a thref

30/03/17
Mae’r canllaw hwn yn cyflwyno gwaith cynghorau cymuned a thref a’r rhan a chwaraewch fel cynghorydd ar haen gyntaf llywodraeth leol ac fel yr un sydd agosaf at y cyhoedd.
 

Terfyn Gwariant yn ôl Disgresiwn Cynghorau Tref a Chymuned

05/01/17
Mae adran 137 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 yn galluogi cynghorau lleol i wario swm cyfyngedig o arian at ddibenion nad oes unrhyw wariant statudol penodol arall iddynt.
 

Benthyca gan gynghorau cymuned a thref

04/03/16
Mae cymeradwyaeth benthyca yn ganiatâd ffurfiol a roddir gan Lywodraeth i Gynghorau Cymuned a Thref sydd am fenthyca arian at ddibenion cyfalaf.
 

Strategaeth Hyfforddiant Genedlaethol ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru

06/09/15
Mae'r canllaw hwn yn edrych ar gamau i nodi ac i fynd i'r afael ag anghenion hyfforddiant cynghorau tref a chymuned.
 

Mynediad i wybodaeth am gynghorau cymuned a thref

01/05/15
Mae'r canllawiau hyn yn rhoi dyletswyddau ar gynghorau tref a chymuned i ddarparu gwybodaeth benodol yn ar-lein.
 
Newyddion Llywodraeth Cymru i Gynghorau Cymuned a Thref - Mai 2014

Newyddion Llywodraeth Cymru i Gynghorau Cymuned a Thref - Mai 2014

08/05/14
Mae’r ddogfen hon yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i gynghorau cymuned a thref am waith Llywodraeth Cymru sy’n effeithio arnyn nhw.
 
Newyddion Llywodraeth Cymru i Gynghorau Cymuned a Thref - Awst 2013

Newyddion Llywodraeth Cymru i Gynghorau Cymuned a Thref - Awst 2013

07/10/13
Mae’r ddogfen hon yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i gynghorau cymuned a thref am waith Llywodraeth Cymru sy’n effeithio arnyn nhw.
 
Newyddion Llywodraeth Cymru i Gynghorau Cymuned a Thref - Rhagfyr 2012

Newyddion Llywodraeth Cymru i Gynghorau Cymuned a Thref - Rhagfyr 2012

19/12/12
Mae’r ddogfen hon yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i gynghorau cymuned a thref am waith Llywodraeth Cymru sy’n effeithio arnyn nhw.
 

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r astudiaeth ymchwil i rôl a swyddogaethau Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru a’u potensial i’r dyfodol

01/10/12
Mae’r papur hwn yn rhoi crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad ar yr astudiaeth ymchwil i rôl a swyddogaethau cynghorau cymuned a thref yng Nghymru a’u potensial i’r dyfodol, ac ymateb Llywodraeth Cymru i argymhellion yr ymchwilwyr.
 

Y llythyr a anfonodd y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol at yr holl gynghorau cymuned a thref ym mis Gorffennaf 2010

24/09/12
Mae’r llythyr hwn yn rhoi diweddariad ar Fesur Arfaethedig Llywodraeth Leol (Cymru) 2010.
 

Cymuned ar y Cyd – canllawiau ar fesurau meithrin perthynas a siarteri

24/09/12
Y llythyr a anfonodd y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol at yr holl awdurdodau unedol a chynghorau cymuned a thref ym mis Ebrill 2010.
 
Protocol rhwng Un Llais Cymru a Llywodraeth Cymru

Protocol rhwng Un Llais Cymru a Llywodraeth Cymru

28/04/09
Mae'r protocol hwn yn gytundeb rhwng Un Llais Cymru, y sefydliad cenedlaethol sy'n cynrychioli cynghorau cymuned a chynghorau tref yng Nghymru, a Llywodraeth Cymru. Mae'n trafod sut y bydd y ddau gorff yn cydweithio er budd cynghorau lleol, ac er budd y cymunedau y maent yn eu gwasanaet ...
 
Cymuned ar y Cyd - Meithrin cydberthynas a siarteri ar gyfer awdurdodau unedol a chynghorau cymuned a thref

Cymuned ar y Cyd - Meithrin cydberthynas a siarteri ar gyfer awdurdodau unedol a chynghorau cymuned a thref

13/07/08
Mae’n cael ei gyhoeddi ar y cyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Un Llais Cymru a Llywodraeth Cymru. Canolbwynt y canllawiau yw’r pwyslais ar sefydlu perthynas ffurfiol drwy gytuno ar siarter.
 
Canllaw Arfer Da i Gynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru

Canllaw Arfer Da i Gynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru

01/03/06
Mae’r canllaw hwn yn hyrwyddo arfer da yng ngwaith cynghorau cymuned a thref ac yn awgrymu syniadau ar gyfer atgyfnerthu eu rôl.
 
Astudiaeth Ymchwil i Rôl a Swyddogaethau Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru a’u Potensial i’r Dyfodol

Astudiaeth Ymchwil i Rôl a Swyddogaethau Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru a’u Potensial i’r Dyfodol

01/10/03
Astudiaeth Ymchwil i Rôl a Swyddogaethau Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru a’u Potensial i’r Dyfodol.