Skip to content

Cymru a'r Undeb Ewropeaidd

Baner yr UE
Rydym yn amddiffyn ac yn hyrwyddo buddiannau Cymru ar lefel yr Undeb Ewropeaidd (UE) drwy gydweithio'n agos â Llywodraeth y DU a sefydliadau'r UE.

Trwy ein swyddfeydd yng Nghaerdydd ac ym Mrwsel, rydym yn ceisio:

  • codi proffil Cymru yn yr UE
  • dylanwadu ar ddatblygu polisïau a deddfwriaeth sy’n ymwneud â'r UE
  • gwneud y gorau o’r buddiannau a ddaw (i Gymru) yn sgil bod yn aelod o’r UE
  • sicrhau bod Cymru yn cydymffurfio â deddfwriaeth yr UE
  • codi ymwybyddiaeth o faterion yr UE yng Nghymru.

Fel yr Aelod-wladwriaeth, Llywodraeth y DU sy'n arwain ar drafodaethau ar lefel yr UE. Rhaid iddi ymgynghori â'r Gweinyddiaethau Datganoledig i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed wrth ddatblygu safbwynt y DU ar faterion yr UE.

Cynhelir cyfarfodydd Cyd-bwyllgor Gweinidogol Ewrop bob chwarter, a thrwy'r cyfrwng allweddol hwn y mae Gweinidogion Llywodraeth y DU a'r Gweinyddiaethau Datganoledig yn trafod materion sy'n ymwneud â'r UE ar lefel y DU. Mae'r cyfarfodydd hyn yn sicrhau bod anghenion Cymru yn cael eu cynrychioli wrth ddatblygu barn Llywodraeth y DU ar faterion polisi'r UE.

I gefnogi'r gwaith hwn, mae Gweinidogion Cymru yn mynychu digwyddiadau Ewropeaidd, ac mae Cymru yn estyn croeso cynnes i gynrychiolwyr Ewropeaidd, gan gynnwys Comisiynwyr, Aelodau Senedd Ewrop a llysgenhadon.

I gael manylion pellach am ein dull ymgysylltu â’r UE, gwelwch Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr UE ac Adroddiad Blynyddol 2013.