Skip to content

Y Patrwm Cydweithredu Rhanbarthol 2012

Dolenni perthnasol

Mae Llywodraeth Leol yng Nghymru yn cynnwys cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol; awdurdodau’r heddlu, y parciau cenedlaethol a thân ac achub; a chynghorau tref a chymuned.
Diben Cyngor Partneriaeth Cymru yw hyrwyddo cydweithio a chydweithredu rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Adroddiad yn rhoi eglurhad ar y ffyrdd y dylai gwasanaethau cyhoeddus gydweithredu yng Nghymru.

Mewn papur i’r Cyngor Partneriaeth ar 21 Gorffennaf 2011, gosodwyd sail ddaearyddol gyffredin ar gyfer cydweithredu yn seiliedig ar chwe ardal gydweithredol.

Mae safoni set gyffredin o ffiniau daearyddol a threfniadau rhanbarthol yn gwneud cyflawni’n haws, a hynny trwy hyrwyddo llywodraethu ac atebolrwydd cryfach.

Trwy roi cydweithredu rhanbarthol ar sylfaen mwy cadarn a thymor hir, mae partneriaid yn gallu bwrw iddi gyda’r gwaith o gydgysylltu gwasanaethau i ddiwallu anghenion unigolion a chymunedau trwy Gymru.

Mae’r crynhoad isod yn rhoi trosolwg o rai o’r ystadegau cryno allweddol ar gyfer yr ardaloedd sail gydweithredol. Mae’n rhoi dadansoddiad o’r ystadegau hyn am bob un o’r chwe ardal gydweithredol, ac mae modd cymharu o fewn yr ardaloedd cydweithredol rhanbarthol a rhyngddynt.