Skip to content

ESF Prosiect Datblygu a Chyflawni Blaenoriaethau

Dolenni perthnasol

Cyhoeddodd y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, Carl Sargeant, y bydd prosiect gwasanaethau cyhoeddus allweddol yn cael £4m ychwanegol i ehangu i gynnwys y trydydd sector.
Logo Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO)
Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) wedi cymeradwyo £4 miliwn yn ychwanegol i ddod â’r Trydydd Sector i’r prosiect o dan Flaenoriaeth 4 y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF).

Cyfanswm y gyllideb bellach yw £17 miliwn.

Diben y Prosiect Datblygu a Chyflawni Blaenoriaethau yw cyflawni nifer o fentrau sy’n canolbwyntio ar y dinesydd er mwyn dwysáu effaith y 15 Bwrdd Gwasanaethau Lleol.

Ffocws y prosiect yw ‘dysgu drwy wneud’. Trwy gyflawni prosiectau lleol a rhanbarthol bydd modd hybu newid yn y system a chefnogi newidiadau diwylliannol sydd eu hangen i weddnewid gwasanaethau cyhoeddus drwy weithio’n fwy cydweithredol gan ein galluogi i:

  • Weithio gyda Byrddau Gwasanaethau Lleol, neu grwpiau o Fyrddau Gwasanaethau Lleol i gynhyrchu ac ariannu prosiectau sy’n adeiladu ar waith arloesol diweddar ond sydd yn fwy uchelgeisiol a strategol
  • Gweithio gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), Byrddau Partneriaethau Rhanbarthol, Partneriaethau Cymunedau yn Gyntaf, Gwasanaethau Gwirfoddol Cymunedol lleol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) a thrwy hynny gefnogi cydweithredu ar lefel ranbarthol, leol a chymunedol yn yr ardal Gydgyfeirio
  • Meithrin y sgiliau a’r arbenigedd sydd eu hangen i gyflawni newid ar draws ffiniau sefydliadol. Bydd hyn yn cefnogi gwaith y Bwrdd a’r Rhaglen Effeithlonrwydd ac Arloesi, yn enwedig y modelau newydd o lif gwaith cyflawni gwasanaethau
  • Bwrw ymlaen â’r broses o drosglwyddo dysgu drwy rwydweithiau a secondiadau dysgu.

Mae’r cyfle i gael cyllid Ewropeaidd yn helpu i gynyddu nifer y prosiectau newydd a arweinir gan y Byrddau Gwasanaethau Lleol, ac yn enwedig hybu prosiectau ar y cyd sy’n ysgogi cydweithredu ar draws nifer o Fyrddau Gwasanaethau Lleol, Byrddau Partneriaethau Rhanbarthol, Partneriaethau Cymunedau yn Gyntaf a Gwasanaethau Gwirfoddol Cymunedol.

Beth yw Ardaloedd Cydgyfeirio?

Mae’r ardal gydgyfeirio yn cynnwys 15 Awdurdod Lleol Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent, Caerffili a Thorfaen.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r gwefan WEFO