Skip to content

Byrddau gwasanaethau lleol

Dolenni perthnasol

Bwriad y strategaeth gymunedol yw dwyn ynghyd bawb a all gyfrannu at ddyfodol y cymunedau sydd o fewn ardal yr awdurdod lleol.
Diben Byrddau Gwasanaethau Lleol (BGLlau) yw sicrhau budd i ddinasyddion, drwy annog mwy o gydweithio ar draws yr holl wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Mae’r Byrddau:

  • yn gwella ansawdd bywyd dinesyddion ac yn sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu darparu mewn modd cydgysylltiedig yn eu hardaloedd
  • yn rhoi arweiniad i sicrhau bod problemau dyrys yn y gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu rheoli’n hyderus yn hytrach na’u hosgoi neu’u hanwybyddu
  •  yn annog mudiadau rhanbarthol a chenedlaethol yn y sector cyhoeddus i integreiddio, cydgysylltu a chydweithredu
  • yn gosod esiampl o arwain mewn ffordd flaengar sy’n canolbwyntio ar y dinesydd o fewn y bartneriaeth leol a’r system gyflenwi
  • yn sicrhau ymateb effeithiol, sy’n cwmpasu’r holl system, i anghenion dinasyddion trwy gynnal cronfa o adnoddau
  • yn cael gwared ar rwystrau trwy leihau biwrocratiaeth a delio ag anawsterau eraill.