Skip to content

Ardaloedd Gwella Busnes Cymru

Dolenni perthnasol

Mae’r Gweinidog sy’n gyfrifol am adfywio yng Nghymru, Lesley Griffiths, wedi llongyfarch grŵp o bron i 240 o fusnesau ym Mhontypridd ar lwyddo i sefydlu Ardal Gwella Busnes.
Yr wythnos hon, bu Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi yn ymweld â Rhydaman, Abergwaun ac Aberystwyth i weld sut mae tri phrosiect adfywio gan Lywodraeth Cymru yn datblygu.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym wedi rhoi swm o £243,000 er mwyn helpu gyda’r gwaith o ddatblygu wyth Ardal Gwella Busnes arall yng Nghymru.

Mae Ardaloedd Gwella Busnes yn dod â busnesau a rhanddeiliaid eraill ynghyd mewn ardal ddaearyddol a ddiffinnir, er mwyn iddynt fedru mynd ati i ddatblygu prosiectau a gweithgareddau a fydd yn helpu i roi hwb i’r economi leol.

Bydd y sefydliadau ym mhob Ardal Gwella Busnes arfaethedig yn cynnal pleidlais ynghylch talu ardoll ychwanegol. Os byddant yn pleidleisio o blaid gwneud hynny, caiff Ardal Gwella Busnes ei chreu, a bydd yr ardoll yn talu am ei gweithgareddau a’i phrosiectau.

Gofynnwyd i bob awdurdod lleol yng Nghymru edrych ar sut y gallai Ardal Gwella Busnes wneud gwahaniaeth i’r economi leol ac yna trafod eu syniadau gyda busnesau a’r gymuned ehangach.

Roedd yr ardaloedd isod yn llwyddiannus gyda’u ceisiadau i gael cymorth. Golygai hyn bod modd cynnal astudiaethau dichonoldeb o’r Ardaloedd Gwella Busnes a datblygu cynigion ar eu cyfer:

  • Pen-y-bont ar Ogwr
  • Caernarfon
  • Bangor
  • Llanelli
  • Pontypridd
  • Castell-nedd
  • Aberystwyth
  • Y Fenni
  • Ystadau Diwydiannol y Pant a Merthyr Tudful
  • Bae Colwyn.

Defnyddiwyd y cyllid i benodi ymgynghorwyr i helpu partneriaethau lleol i ddatblygu cynigion i sefydlu Ardal Gwella Busnes a chefnogi’r broses hyd at y bleidlais.

Mae 12 Ardal Gwella Busnes yng Nghymru ar hyn o bryd, a hynny mewn ardaloedd yn Abertawe, Merthyr Tudful, Casnewydd, Bangor, Caernarfon, Bae Colwyn, Castell Nedd, Pen-y-bont ar Ogwr, Pontypridd, Aberystwyth, Caerdydd, a Llanelli.

Mae’r Ardaloedd Gwella Busnes llwyddiannus isod wedi cael cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru: