Skip to content

Ardaloedd Gwella Busnes Cymru

Dolenni perthnasol

Mae’r Gweinidog sy’n gyfrifol am adfywio yng Nghymru, Lesley Griffiths, wedi llongyfarch grŵp o bron i 240 o fusnesau ym Mhontypridd ar lwyddo i sefydlu Ardal Gwella Busnes.
Yr wythnos hon, bu Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi yn ymweld â Rhydaman, Abergwaun ac Aberystwyth i weld sut mae tri phrosiect adfywio gan Lywodraeth Cymru yn datblygu.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu swm o £203,000 er mwyn helpu gyda’r gwaith o ddatblygu cynigion ar gyfer deg Ardal Gwella Busnes yng Nghymru.

Mae Ardaloedd Gwella Busnes yn dod â busnesau a rhanddeiliaid eraill ynghyd mewn ardal ddaearyddol a ddiffinnir, er mwyn iddynt fedru mynd ati i ddatblygu prosiectau a gweithgareddau a fydd yn helpu i roi hwb i’r economi leol.

Gofynnwyd i bob awdurdod lleol yng Nghymru edrych ar sut y gallai Ardal Gwella Busnes wneud gwahaniaeth i’r economi leol ac yna trafod eu syniadau gyda busnesau a’r gymuned ehangach.

Roedd y ceisiadau isod i ddatblygu Ardaloedd Gwella Busnes yn rhai llwyddiannus:

  • Pen-y-bont ar Ogwr
  • Caernarfon
  • Bangor
  • Llanelli
  • Pontypridd
  • Castell-nedd
  • Aberystwyth
  • Y Fenni
  • Ystadau Diwydiannol y Pant a Merthyr Tudful
  • Bae Colwyn.

Mae’r cyllid wedi cael ei ddefnyddio i benodi ymgynghorwyr a fydd yn helpu partneriaethau lleol i ddatblygu cynnig i sefydlu Ardal Gwella Busnes. Mae’r ymgynghorwyr yn rhoi arweiniad, cyngor a chymorth i’r partneriaethau lleol er mwyn rhoi’r cyfle gorau posibl i bob cynnig lwyddo.

Bydd y sefydliadau ym mhob Ardal Gwella Busnes arfaethedig yn cynnal pleidlais ynghylch talu ardoll ychwanegol. Os byddant yn pleidleisio o blaid gwneud hynny, caiff Ardal Gwella Busnes ei chreu, a bydd yr ardoll yn talu am ei gweithgareddau a’i phrosiectau.

Mae  wyth Ardal Gwella Busnes yng Nghymru ar hyn o bryd, a hynny mewn ardaloedd yn Abertawe, Merthyr Tudful, Casnewydd, Bangor, Caernarfon, Bae Colwyn, Castell Nedd a Llanelli

Gwler isod linciau i’r Ardaloed Gwella Busnes sydd yn cael eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru: