Skip to content

Gofalwyr

Dyn yn siarad â menyw mewn cadair olwyn
Gall gofalwr fod yn unrhyw un, o unrhyw oed, sy'n darparu gofal a chefnogaeth yn ddi-dâl i aelod o'r teulu, i gyfaill, neu i gymydog sydd angen gofal a chefnogaeth.  

Amcangyfrifir bod mwy na 370,000 o ofalwyr yng Nghymru, ac rydym wedi ymrwymo i wella bywydau gofalwyr o bob oed.

Y Strategaeth ar gyfer Gofalwyr yng Nghymru

Cafodd y fersiwn ddiweddaraf o'r Strategaeth ar gyfer Gofalwyr yng Nghymru ei chyhoeddi ym mis Mehefin 2013.  

Ers iddi gael ei diweddaru ddiwethaf yn 2007, mae llawer wedi'i gyflawni. Mae'r strategaeth ddiwygiedig yn cryfhau'r llwyddiant hwnnw ymhellach, gan roi’r cyfle i asiantaethau yng Nghymru weithio gyda'i gilydd i ddarparu gwasanaethau a chefnogaeth i ofalwyr.  

Caiff cynllun cyflawni manwl ei gyhoeddi erbyn diwedd y flwyddyn.  

Strategaethau ar gyfer darparu gwybodaeth i ofalwyr ac ymgynghori â hwy

Yn 2012, cyhoeddodd pob un o'r Byrddau Iechyd Lleol yng Nghymru strategaeth ar gyfer darparu gwybodaeth i ofalwyr ac ymgynghori â hwy.  Roedd Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre (gwasanaethau canser) wedi cyhoeddi strategaethau tebyg hefyd.

Lluniwyd y strategaethau hyn mewn partneriaeth â'r awdurdodau lleol ac yn dilyn ymgynghori â gofalwyr lleol. Gwnaed hynny er mwyn bodloni’r angen o dan Fesur Strategaethau Gofalwyr (Cymru) 2010.

Pecyn cymorth i ofalwyr ifanc

Mae gwefan Pecyn Cymorth i Ofalwyr Ifanc (dolen allanol) wedi cael ei datblygu ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n dod i gysylltiad â gofalwyr ifanc a gofalwyr sy'n oedolion ifanc.

Mae cefnogi gofalwyr ifanc a gofalwyr sy'n oedolion ifanc yn un o flaenoriaethau'r Strategaeth ar gyfer Gofalwyr yng Nghymru. Mae gofalwyr ifanc yn blant a phobl ifanc hyd at 18 oed sy'n cefnogi aelod o'r teulu sy'n anabl, yn sâl, neu wedi'i effeithio gan gamddefnyddio sylweddau.  

Mae gofalwyr sy'n oedolion ifanc rhwng 18 a 25 oed.