Skip to content

Gofalwyr

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Gall gofalwr fod yn unrhyw un, o unrhyw oed, sy'n darparu gofal a chefnogaeth yn ddi-dâl i aelod o'r teulu, i gyfaill, neu i gymydog sydd angen gofal a chefnogaeth.  

Amcangyfrifir bod mwy na 370,000 o ofalwyr yng Nghymru, ac rydym wedi ymrwymo i wella bywydau gofalwyr o bob oed.

Y Strategaeth ar gyfer Gofalwyr yng Nghymru

Cafodd y fersiwn ddiweddaraf o'r Strategaeth ar gyfer Gofalwyr yng Nghymru ei chyhoeddi ym mis Mehefin 2013.  

Ers iddi gael ei diweddaru ddiwethaf yn 2007, mae llawer wedi'i gyflawni. Mae'r strategaeth ddiwygiedig yn cryfhau'r llwyddiant hwnnw ymhellach, gan roi’r cyfle i asiantaethau yng Nghymru weithio gyda'i gilydd i ddarparu gwasanaethau a chefnogaeth i ofalwyr.  

Caiff cynllun cyflawni manwl ei gyhoeddi erbyn diwedd y flwyddyn.  

Strategaethau ar gyfer darparu gwybodaeth i ofalwyr ac ymgynghori â hwy

Yn 2012, cyhoeddodd pob un o'r Byrddau Iechyd Lleol yng Nghymru strategaeth ar gyfer darparu gwybodaeth i ofalwyr ac ymgynghori â hwy.  Roedd Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre (gwasanaethau canser) wedi cyhoeddi strategaethau tebyg hefyd.

Lluniwyd y strategaethau hyn mewn partneriaeth â'r awdurdodau lleol ac yn dilyn ymgynghori â gofalwyr lleol. Gwnaed hynny er mwyn bodloni’r angen o dan Fesur Strategaethau Gofalwyr (Cymru) 2010.

Cynllun Gweithredu Strategol Gofalwyr

I adlewyrchu gwell hawliau i ofalwyr o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) ac i nodi ein prif feysydd blaenoriaeth ar gyfer eu cefnogi, rydym yn datblygu Cynllun drafft Gweithredu Strategol Gofalwyr. Er mwyn sicrhau ein bod yn ystyried y materion sy'n effeithio ar ofalwyr ar hyn o bryd rydym yn cynnal ymgynghoriad. Fel rhan o'r broses honno byddwn yn cynnal digwyddiad gofalwyr a rhanddeiliaid.

Caiff yr ymgynghoriad ei lansio ar ddiwedd mis Medi 2017.

Cyhoeddir datganiad gan y Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ei chynnydd ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr – 24 Tachwedd 2017. 

Lawrlwytho Dogfen